نویسنده = سید ابوالقاسم مرتضوی
تعداد مقالات: 2
1. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات صنایع غذایی ایران(رهیافت پانل دیتا)

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 247-266

امه هانی موسوی خالدی؛ ابوالقاسم مرتضوی؛ صادق خلیلیان


2. پیامدهای حذف یارانه نان بر تغییر نرخ وابستگی به واردات و امنیت غذایی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 55-82

الهام سفلایی شهربابک؛ سید حبیب الله موسوی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی