نویسنده = محمود صبوحی
تعداد مقالات: 5
3. بررسی تغییرات و همگرایی رشد بهره وری تولید پنبه، در استان های کشور

دوره 2، شماره 6، تابستان 1389، صفحه 91-109

علیرضا کرباسی؛ محمود صبوحی؛ ابراهیم مرادی