نویسنده = نوید کارگر ده بیدی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثر ساختار جمعیتی بر انتشار گاز دی‌اکسید کربن در ایران

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 83-102

قاسم لیانی سنگ نیشتی؛ نوید کارگر ده بیدی؛ فاطمه فتحی


2. بررسی اثر رشد تولیدات کشاورزی بر تولید زیست توده در منطقه خاورمیانه و ایران

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 123-148

نوید کارگر ده بیدی؛ محمدحسن طرازکار؛ قاسم لیانی سنگ نیشتی


3. اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 155-174

محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ محمد بخشوده


4. ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست‌محیطی در ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 85-108

نوید کارگر ده بیدی؛ عبدالکریم اسماعیلی