نویسنده = فاطمه علیجانی
تعداد مقالات: 4
1. مدیریت منابع آب کشاورزی استان کرمان با تاکید بر سیاست های طرف عرضه

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400

10.30495/jae.2021.23233.2087

حسین تقی زاده رنجبری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


3. اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 259-280

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصظفی مردانی نجف آبادی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری