نویسنده = محمد بخشوده
تعداد مقالات: 7
2. اثر توسعه اقتصادی و شهرنشینی بر انتشار آلودگی در ایران

دوره 10، شماره 38، تابستان 1397، صفحه 155-174

محمدحسن طرازکار؛ نوید کارگر ده بیدی؛ محمد بخشوده


3. بررسی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 93-108

سعید مهرجو؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


5. مقایسه ی رویکرد فقر درآمدی و رویکرد چندبعدی فقر مسکن در برنامه ی حمایت از مسکن روستایی در ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 65-81

عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده؛ سعید مهرجو


7. تأثیر تغییرات قیمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شیراز

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 77-100

هاجر رمضانی امیری؛ محمد بخشوده