نویسنده = آیت اله کرمی
تعداد مقالات: 7
2. بررسی روند فقر در مناطق روستایی ایران

دوره 10، شماره 40، زمستان 1397، صفحه 195-214

سمیرا بهرامیان؛ آیت اله کرمی


4. بررسی نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران

دوره 5، شماره 17، بهار 1392، صفحه 47-63

یاسر مردانی؛ آیت اله کرمی


7. آثار اصلاح یارانهی غذا بر تولید و سهم عوامل تولید در ایران: کاربرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 77-98

آیت اله کرمی؛ بهاءالدین نجفی؛ عبدالکریم اسماعیلی