نویسنده = سامان ضیائی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400

10.30495/jae.2021.20349.1970

سید محمدرضا مهدویان؛ سامان ضیائی؛ علیرضا کیخا


3. شبیه سازی تغییرات پوشش کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سامانه های چندعامله مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی (MP-MAS) در شهرستان بابلسر

دوره 11، شماره 44، زمستان 1398، صفحه 269-296

کمال عطایی سلوط؛ احمدعلی کیخا؛ محمود احمدپور؛ سامان ضیائی؛ فرهاد حسینعلی