نویسنده = پریسا خلیق خیاوی
تعداد مقالات: 5
3. تحلیل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت ایران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 157-172

محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی


4. اثرات سرریز نوسانات قیمت گوشت در ایران

دوره 7، شماره 26، تابستان 1394، صفحه 27-41

محمد کاوسی کلاشمی؛ پریسا خلیق خیاوی


5. قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما

دوره 6، شماره 23، پاییز 1393، صفحه 159-174

بهروز اسکندرپور؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ حامد رفیعی؛ پریسا خلیق خیاوی