کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
تعداد مقالات: 9
1. تعیین عمق بهینه چاه‌ها در یک حوضه با در نظر گرفتن تغییر اقلیم و مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: حوضه آبریز خاش)

دوره 13، شماره 4، زمستان 1400

10.30495/jae.2021.21316.2013

سید آرمان هاشمی منفرد؛ ابراهیم زراعتی؛ سمیرا زین الدینی؛ بهاره پیرزاده


4. ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر تولید محصولات باغی با رویکرد تولید تصادفی مورد پژوهی : محصول خرما

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 56-82

ندا علی احمدی؛ محمود هاشمی تبار؛ سید مهدی حسینی


5. پیامدهای تغییر اقلیم در کشاورزی و ارتباط آن با رانت شالیکاران (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 131-148

حمید امیرنژاد؛ عاطفه عمویی؛ سید مجتبی مجاوریان


7. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 163-182

حمید امیرنژاد؛ مریم اسدپور کردی


8. ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب در دسترس و تولیدات کشاورزی در حوضه آبخیز شاهرود

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 23-50

ابوذر پرهیزکاری؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی