کلیدواژه‌ها = گندم
تعداد مقالات: 8
2. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 163-182

حمید امیرنژاد؛ مریم اسدپور کردی


3. برآورد توابع تولید غیر مستقیم و بررسی وجود محدودیت بودجه در تولید محصول گندم آبی و دیم در استان کردستان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 37-56

اسماعیل پیش‌بهار؛ سید عرفان کهنه پوشی؛ جواد حسین‌زاد فیروزی


5. بررسی تاثیر تنوع زیستی زراعی بر ریسک تولیدی کشاورزان شهرستان مشهد، مطالعهی موردی تولیدکنندگان گندم

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 63-76

سمانه سادات همراز؛ محمدرضا کهنسال؛ محمد قربانی


6. اثرات رفاهی حذف یارانه ی کود شیمیایی بر مصرف کنندگان گندم (نان)

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 1-3

بهاءالدین نجفی؛ زکریا فرج زاده


7. مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


8. مطالعه ی کارایی فنی تولید گندم در ایران: مطالعه ی موردی

دوره 1، شماره 1، بهار 1388، صفحه 75-94

ولی بریم نژاد؛ تکتم محتشمی