دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

مسلم سواری؛ عباس میرزایی؛ زینب اسدی


2. ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه‏گذاران در فعالیت های زیست محیطی بر مبنای ادراک از بازده پورتفوی سهام و مکانیزم های روانشناختی در بورس اوراق بهادارتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

امیرمسعود جهانی؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


3. ارزیابی اثرات ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی و روان‌شناختی بر پذیرش رفتارهای سازگاری با کم‌آبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

مسعود یزدان پناه؛ عباس میرزایی؛ طاهره زبیدی؛ آمنه سواری ممبینی؛ سیده کبری همایون