دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. ارائه مدلی برای تبیین رفتارهای مالی سرمایه‏گذاران در فعالیت های زیست محیطی بر مبنای ادراک از بازده پورتفوی سهام و مکانیزم های روانشناختی در بورس اوراق بهادارتهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1399

امیرمسعود جهانی؛ محمدرضا شورورزی؛ ابوالقاسم مسیح آبادی؛ علیرضا مهرآذین


2. بررسی پیامد های اقتصادی زمانبندی اخبار سود پیش بینی شده شرکتهای کشاورزی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

10.30495/jae.2021.24301.2142

اصغر کریمی خرمی؛ علیرضا زارعی؛ سعید علی احمدی