بررسی عوامل موثر بر توسعه کاشت کلزا در استان کرمان

نویسنده

عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

چکیده

در این تحقیق عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی موثر بر فرآیند تصمیمگیری کشاورزان در کشت کلزا با استفاده از روش تحلیل اقتصاد سنجی (مدل رگرسیونی توبیت) و دادههای مقطعی سال زراعی86-1387 به وسیله ی تکمیل پرسشنامه ی از کشاورزان استان کرمان بررسی گردید. نتایج تحقیق گویای آن است که که عواملی نظیر سن، تحصیلات، تجربه ی کشت کلزا، تنوع تولید عملکرد محصول در سال زراعی قبل، سطح سبز نشده کلزا، درصد افت محصول و شرکت در کلاس های ترویجی از مهمترین عوامل تعیین‌کننده توسعه ی کشت کلزا در این منطقه می‌باشند. در این تحقیق پیشنهاداتی در زمینه ی آشنایی زارعین با فنون به‌زراعی کشت کلزا و مزیت‌های درآمدی آن نسبت به سایر محصولات، به کارگیری کارشناسان مجرب و آشنا به دانش کاشت، داشت و برداشت کلزا و تدوین نسخه های ترویجی مطلوب با قدرت تاثیر گذاری بالا گردید
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Rapeseed Area Expansion in Kerman Province

نویسنده [English]

  • L. Shafiee
چکیده [English]

This paper aims to study factors affecting rapeseed expansion in Kerman province. For this purpose, samples of 83 and56 rapeseeds growers and non growers were selected and interviewed. Tobit econometric model was used to determine effective factors. The results of study revealed that the influential factors affecting farmers to decide to expand rapeseed cultivated area were age, level of education, previous experience, yield in previous year, crop diversity and attending extension training courses. Finally, some recommendations were made to persuade farmers to increase area under rapeseeds production
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Area expansion
  • Effective factors
  • Tobit model
  • Rapeseed
  • Kerman Province
1. Abyar, N.1381. Study of effective factors on Soya area expansion
in Golestan province. Agricultural economics and
development quarterly journal, Vol (10) N: 30
2. Bagi, F.S and Bagi, S.K .1989. A model of farm level demand for
extension information North Central Journal of Agri.
Economics (11) 267-307.
3. Bellemare M F and Barrett CB.2004.An ordered Tobit model of
market participation Evidence from Keny, online in
http://Econ papers.hhs.se.
4. Einollahy, M .1377. Determination price and non price factors on
sugar area expansion in Khorasan province. Thesis of agricultural
economic Tehran University.
5. Ghorbani, M and Dehghanian, S.1385. Determination price and
non price factors on sugar area expansion in Khorasan province.
Sugar beet journal N (113):101-122
6. Joshi, G.R.1993.Determinates of production and marketing
Surplus of rice in Chituan District of Nepal. Coolege, Laguna,
Philippines, M.S. Thesis in agriculture economics.
7. McDonald, J.F and Moffitt, R.A.1982.The Uses of Tobit
Analysis. Review of Economic and Statistics .62:318-21.
8. Reddy, N.A .1989. Farm Supply response paddy: A case study of
Andhra Pradesh, Indian Journal of agri. Economics, 44(4):444-
447, (39):129-140
9. Shariatmadary, M.1379.Reported to oil seeds conference Karaj.
10. Shafiee, L.1386. Study of effective factors on olive area
expansion in Kerman province Agricultural economics and
development quarterly journal.Vol (15), N: 58
11. Statistical Book of Kerman Province .1385
12. Ziemer, R.F and white, F.C.1981."A tobit model of the demand
for farmland." Southern Journal of Agri.Economics.13:1
13. Zokaee, A.1380. Sampling methods. Publication of Tehran
University