تجزیه و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید در صنعت طیور مرغ گوشتی«مطالعه موردی: استان گیلان»

نویسندگان

1 دانشیار توسعه روستایی دانشگاه گیلان

2 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه گیلان

چکیده

علی رغم افزایش واحدهای مرغداری در سال‌های اخیر، تولیدات این بخش رشد متناسب با پتانسیل موجود را نداشته است. در این راستا عواملی همچون بهره‌وری پایین عوامل تولید، عدم کارایی واحدهای تولیدی و ضعف مدیریت نقش داشته و تحقیق حاضر با هدف تجزیه و تحلیل بهره وری تولید در ارتباط با واحدهای مرغ گوشتی استان گیلان در سال 89-88 انجام شد. نتایج حاصل از تحقیق با استفاده از تخمین تابع لگاریتمی تولید، نشان داد که چهار عامل دان، نیروی کار، بهداشت و جوجه ی یک روزه تاثیر معنی‌داری بر تولید داشته‌ و در بین این عوامل، دان طیور با داشتن بالاترین ضریب(22/64%) موثرترین و بعد از آن جوجه ی یک روزه با ضریب 24% و سایر عوامل در مراتب بعدی اهمیت قرار دارند. تحلیل بهره‌وری جزئی عوامل تولید، از دیگر اهداف این تحقیق بود که در این رابطه مشخص گردید بهره‌وری متوسط و نهایی عامل دان، به ترتیب 38 و 24% واحد، بهره‌وری متوسط و نهایی نیروی کار، به ترتیب 003/0 و 00027/0 واحد، بهره‌وری متوسط و نهایی جوجه ی یک روزه به ترتیب 0015/0 و 00043/0 واحد، بهره‌وری متوسط و نهایی عامل بهداشت و درمان به ترتیب 003/0 و 00024/0 واحد بود. در محاسبه ی میزان استفاده از نهاده‌ها(نحوه ی تخصیص بهینه ی عوامل تولید)، مشخص شد که میانگین این مقدار برای دان 54/1، برای نیروی کار 00027/0 و برای جوجه ی یک روزه 0003/0 بود. به منظور آگاهی از کارایی واحدها در استفاده از نهاده‌ها، اقدام به محاسبه ی کارایی فنی واحدها گردید که متوسط کارایی واحدها 90% به دست آمد. بدین معنی که به طور متوسط، واحدها در استفاده از نهاده‌ها به صورت فیزیکی 90% کارا بوده‌اند
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity of Production Factors in Broilers Production: Case Study of Gilan Province

نویسندگان [English]

  • M. K. Motamed 1
  • Sh. Pourkand 2
چکیده [English]

Despite of increase in broilers production in Iran in recent years, still there is a potential to expand production. It is believed that this sub-sector has not reached the predetermined target mainly due to low productivity. For this reason, this paper aims to determine productivity of broiler production in Gilan province. Data were collected from a sample of 36 broiler producers in 2010. Logarithmic production function was estimated. The results revealed that four factors namely, feeds, labor, health-care and hatch had significant effect on production. Among those, feeds and hatch with 0.64 and 0.24 coefficients were ranked on the top respectively. The analysis of partial productivity of production factors indicated that mean and marginal productivity for feeds were 0.38 and 0.24, for labor 0.003 and 0.00027, for hatch 0.0015 and 0.00043, and for health-care 0.003 and 0.00024 respectively. Computation of inputs used (allocation of production factors) showed that the mean amount for feeds, labor and hatch were 1.54, 0.00027 and 0.0003 respectively. Further, to disclose the performance of broiler farms, series of investigations were run and finally came up with 90% as the mean technical efficiency
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Productivity
  • Production Function
  • Technical efficiency
  • Guilan Province
1. Dashti, Gh. And Saeed Yazdani (1996), productivity analysis
and optimal allocation of production factors in Iranian poultry
industry, Proceedings of Iranian Conference of Agricultural
Economics, University of Sistan and Baluchestan.
2. Salami, H. (1997), concepts and measurement of productivity
in agriculture, Journal of Agricultural Economics and
Development, No. 18.
3. Schafer, R.. And Mandel Hall, (1386), translated by Karim
Mansourfar, a sample survey, Samt publisher.
4. Talezary, M. (2000), Productivity and analysis measurement
of production factors in the broiler poultry industry in Semnan
Province, MS Thesis, Higher Education Center of Imam
Khomeini (related to the Department of Education and
research of former Jihad).
5. Kalantari, A.. (1995). The necessity of coordinated growth,
Journal of Agricultural Economics and Development, No. 6,
published by Agricultural Economics Studies and Planning.
6. Statistical Center of Iran, performance and capacity of
industrial poultry production cooperatives (1388), survey the
country's poultry industry.
7. Nabaean, S. (2006), the optimal allocation of productivity and
production of chicken meat in the cooperative and private in
two sectors in the province of Kerman, Articles Collections
the Fifth Biennial Conference on Iranian Agricultural
Economics, University of Sistan and Baluchestan.
8. Honarvar, S. and Mohammad Hashem Mousavi Haghighi
(1997), Evaluation of broiler chicken breeding industry in the
Fars province, reported studies, project management and
Construction Jihad (the former).
9. Alrwis, K. N. and Francis, E. 2003 .Technical efficiency of
broiler farms in the central region of Saudi Arabia, Res.Bult.,
No.116:5-34.
10. FAO yearbook. 2009.
11. Rezitis, A.N. and Tsidoukas, K. 2003. Investigation of factors
influencing the technical efficiency of agricultural producers
participating in farm credit programs, Agricultural and
Applied Economics, 35(3):85-103.
12. Yusef, S.A. and Malomo, O. 2007. Technical efficiency of
poultry egg production in Ogun state: a DEA approach,
Journal of Poultry Science, 6(9):622-629