تأثیر تغییرات قیمت و در آمد بر الگوی مصرف برنج در شیراز

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

در این مطالعه، برای بررسی اثر تغییرات قیمتی و درآمدی بر الگوی مصرف کنندگان شهر شیراز، از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دو استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با گروه های درآمدی مختلف بدست آمده است. یافته های این تحقیق نشان داد که میان انواع برنج‌های داخلی رابطه جانشینی، میان برنج‌های وارداتی نیز رابطه جانشینی وجود دارد و رابطه میان برنج های داخلی و وارداتی مکملی است. بنابراین انواع برنج‌های داخلی و وارداتی هر کدام جداگانه به صورت جایگزین جهت توزیع بین مصرف‌کنندگان خود وارد بازار می‌شوند. مصرف‌کنندگان نیز با توجه به سلیقه ها و قدرت خرید، برنج مورد نظر خود را تقاضا می‌کنند. در مواردی نیز که اقشار مختلف جامعه با قیمت بالای برنج های داخلی مواجه هستند و قادر به مصرف یکدست برنجهای داخلی نمی باشند، برنج‌های هندی و پاکستانی که خوش‌پخت و دانه بلند هستند را خریداری ‌کرده و هنگام پخت، برای ایجاد طعم و عطر مناسب، مقداری برنج ایرانی به آن اضافه می‌کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Price Changes and Income on Rice Consumption Pattern in Shiraz

نویسندگان [English]

  • H. Ramezani Amiri 1
  • M. Bakhshoodeh 2
چکیده [English]

This study aims to determine the effects of income and price changes on consumption pattern of rice in Shiraz city. To achieve this objective, quadratic almost ideal demand system was used. Different varieties of rice, including Pakistani, Indian, Thai, and domestic rice (Tarom local, Daylamani Tarom, Amol 3, Fajr, Aurora, Kadvs, Caspian) were considered. Findings of the study showed that various varieties of domestic rice were substitutable, and also imported varieties of rice were substitutable, while relationship between domestic and imported rice was complementary. Consumers demand is related to their tastes and purchasing power. Analysis of demand indicated that people with the high income prefer to buy domestic rice, while low income consumers prefer to buy imported rice mainly due to its low price.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • Elasticity
  • Quadratic almost ideal demand system
1.Abdulai, A., Jain D. K. and Sharma, A. K. 1999. Household Food
Demand in India. Journal of Agricultural Economics, 50 (2): 316-
327
2.Bakhshoodeh, M. 1995. Demand of meat in Iran. Proceedings of
the First Conference on Iran's agricultural economy. 2: 588-565.
3.Barykany, A., Shajari, Sh. and Amjadi, A. 2007. calculate elasticity
of price and income demand for food in Iran: using the almost
ideal demand system dynamic. Agriculture Economics and
Development. 15: 60-45.
4.Balcombe, K., Davidova, S. and Morrison, J. A.1999. Consumer
Behavior in a Country in Transition with a Strongly Contracting
Economy. The Case of Food Consumption in Bulgaria. Journal of
Agricultural Economics, 50 (1): 36-47.
5.Banks, J., Blundell, R. and Lewbel, A. 1997. Quadratic engel
curves and consumer demand, The Review of Economics and
Statistics, 79(4): 527-539.
6.Chen, K. and Chen, C. 2000. Cross Product Censoring in a Demand
System with Limited Dependent Variables. A Multivariate Probit
Model Approach. Rural economy. Staff paper. University of
Alberta.
7.Deaton, A. and Muellbauer J. 1980a. An almost ideal demand
System. American Economic Review, 70 (3): 312-326.
8.Deaton, A. and Muellbauer J. 1980b. Economics and consumer
behavior. Cambridge Uni Press Cambridge.
9.Ernest Liu, K. 2003. Food Demand In Urban CHINA. An Emprical
Analysis Using Micro Houshold Data. Thesis (M.S). The Ohio
State University. USA, 164.
10. Esfandiari, N.1996. Some of the demand function for wheat and
other foodstuffs in Iran. Almost Ideal Demand System. MSc
thesis in agricultural economics. Shiraz University.
11. Fkhraei, A. and Nowruzi, F.2006. Error correction model of
demand for different types of imported rice and local rice in Iran.
Quarterly Iranian Economic Research. (30): 135-119.
12. Faraj-Zadeh, G. and Najafi, B.2004. Reduce the effects of
subsidies on food consumers in Iran. Quarterly Iranian Economic
Research. (20): 156-135.
13. Frank T, D. and Dean C. M. 2004. Aggregation effects on price
and expenditure elasticities in a quadratic almost ideal demand
system. Canadian Journal of Economics, 37 (3): 48-53.
14. Gharib Nawaz, M.R.2007. Effect on the consumption pattern of
households in urban and rural income distribution in Iran: using
Quadratic Almost Ideal Demand System Model. Master thesis in
agricultural economics. Shiraz University.
15. Gylanpur, A. 2000. Optimization model for Iran's rice policy.
Ph.D. Dissertation University. Science and Research Unit.
16. Gholipour Soleimani, A. 1999. Econometric model for Iranian
imports. National Rice Research Institute.
17. Gujarati, D. 1993. Econometric foundations. Abrishami, H.
translation. Tehran University Press.
18. Gorman, W. M. 1970. The Concavity of Additive Utility
Functions. Unpublished typescript, University of North Carolina.
Reprinted as Chapter 9 in C. Blackorby and A. F. Shorrocks, eds.
Separability and Aggregation: Collected Works of W. M.
Gorman, Volume I Oxford: Clarendon Press, 1995: 127-136
19. Hashemi Banab, s. and Qhahremanzadeh, A.2005. The pattern of
consumption of foodstuffs in Iran: using Detachable Test.
Abstract This is the fifth conference on Iran Agricultural
Economics. University of Sistan and Baluchestan. Agricultural
and Development Economics. 15. (60): 257 -150
20. Hassanpour, A. and Khalid, M.2000. Demand structure of the
main groups of goods and services in urban Iran. Proceedings of
the Third Conference of Iranian Agriculture Economics. Ferdowsi
University of Mashhad. 207.
21. Hein, D. and Wessells, C.R. 1990. Demand Systems Estimation
with Microdata. A Censored Regression Approach. Journal of
Business & Economic Statistics, 8 (3): 365-371.
22. Jafari, F.and Kohansal, M. R.2007. The demand for meat in Iran.
Abstract Agriculture Economics Sixth Conference of Iran.
Mashhad University. 183.
23. Khalilian, S.1990. calculate and estimates of demand for rice.
Thesis from instructors. Tarbiat Modarres University.
24. Laraki, K. 1989. Food subsidies. A Case Study of Price reform in
Moroco. LSMS Working Paper. No. 50. 
25. Liu, K. And Sun, Ch. 2005. A globally flexible. quadratic almost
ideal demand system: an application for meat demand in Taiwan.
Paper department of economics, national Chung Cheng
University.
26. Ministry of Agriculture. 2009. Statistics.
27. Mojaver Hosseini, F.2007. estimated elasticity of price and
income for the group of edible and non edible products: using
almost ideal demand system. Journal of Agricultural and
Development Economics. (57): 8. 224-199.
28. Mohammadi, H. 1999. estimates import demand for grains with
almost ideal demand linear model. MS Thesis, University of
Shiraz.
29. Pakdaman, M. 2007. Effect of food subsidy reform on food
security in Iran. MS Thesis, University of Shiraz.
30. Pollak, R.A. and Wales, T.J. 1992. Demand system specification
and estimation. Oxford University. Press. New York.
31. Rickertsen, KChalfant, J.A. and Steen, M. 1995.The effects of
advertising on the demand for vegetables. Europe Review
Agricultural Economics, 22 (6): 481-494.
32. Stocktone, M.C. 2004. Applications Of Demand Analysis For
The Dairy Industry Using Household Level Scanner Data. Thesis
(PHD). Texas A&M University. USA.
33. Shonkwiler, J.S. and Yen, S. 1999. Two-Step Estimation of a
Censored System of Equations. American Journal of Agricultural
Economics, 81 (4): 972-982.
34. Scheaffer, R.L., Mendenhall, W. and Ott, L. 1995. Elementary
survey sampling. Wadsworth publishing company. Fifth edition.
35. Tiffin, A. and Tiffin R.1999. Estimate of Food Demand
Elastisities for Great Britain: 1972-1994. Journal of Agricultural
Economics, 50 (1): 140-147.
36. Wenye, Y. 2007. Food demand in rural china: a study of rural
household models. Phd thesis. The Ohio State University