برآورد تابع تقاضای انرژی در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه باهنر کرمان

چکیده

با توجه به اهمیت انرژی الکتریکی و گازوئیل به عنوان دو نهاده مهم در بخش کشاورزی، در این مطالعه با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، توابع تقاضای گازوئیل و برق در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 86-1353 و 86-1365 برآورد شده و عوامل مؤثر بر تقاضای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان می دهند که مهم ترین عوامل اثرگذار برتقاضای گازوئیل در بخش کشاورزی، سطح زیر کشت محصولات و قیمت هستند. مهم ترین عوامل اثرگذار بر تقاضای برق در بخش، ارزش افزوده بخش، درجه حرارت هوا و قیمت برق می باشند. از آنجا که شرط اساسی افزایش کارایی انرژی، قیمت گذاری مناسب کلیه حامل های انرژی و هدفمند کردن یارانه ها می باشد، بنابراین باید حامل های انرژی به شکل مناسبی قیمت گذاری شوند تا زمینه شکوفایی تکنولوژی های جدید در بخش ها و از جمله بخش کشاورزی فراهم شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Energy Demand in Agricultural Sector of Iran

نویسندگان [English]

  • H. Mehrabi Boshrabadi 1
  • S. Naghavi 2
چکیده [English]

With respect to importance of electricity and gasoline as two important sources of energy in agricultural sector, in this paper by using vector error correction model (VECM), electricity and gasoline demand functions were estimated for 1975-2008 and 1987-2008 periods respectively. Results of the study showed that crop area, previous year gasoline consumption, and its price were variables which significantly affected gasoline demand. Agricultural value added, temperature, previous electricity consumption, and its price affected significantly on electricity demand.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy Demand function
  • Vector Error Correction Model
  • Agricultural Sector
1. H.G.Eger Hansen .1996. Energy for Tomorrow's World ,translated by D. Foroughi. Tehran: Iran's national energy
committee.
2. Aminifard.E. 2001. Estimation of household demand, MasterThesis, Department of Economics, University of Shiraz.
3. Sasoli, M. and saleh, A .2007. The impact of monetary policy onvalue-added agriculture. Special Issue of Sixth Conference ofAgricultural Economics,P: 233-242.
4. Khaksari, E. and Bazdar Ardabili, P .2006. Elasticity of fuels inCountry ground transportation. Quarterly Economic Research, thesixth year, the first number.
5. Zeraenejad, M. and Ghopanchi, F. 2007. Estimated errorcorrection models of gasoline. Letter of Commerce, No. 4, p 52-29.
6. Abbasinejad, H. and Sadeghi, H .1999. Stable relationshipbetween energy demand and energy prices and economic activityin the economy, Journal of Economic Research, No. 45, p. 51-32.
7. Asgari, E .2002. Estimation of household demand for electricity,Journal of Planning and Budget, Number 62, 63, p 119-103.
8. Gojorati, Damoudar .1999. Principles of econometric, interpreter,Hamid Abrishami, Tehran, Tehran University Press.
9. Nabieian, S. and Alavi, N . 2007. The effect of mechanization onagricultural sector growth. Sixth Conference of AgriculturalEconomics, Mashhad.
10. Noferesti, M .1999. Unit roots and integration in econometric,Rasa Cultural Services Institute, Tehran.
11. Ministry of Energy (various years), the energy balance of Iran,Tehran, Ministry of Energy.
12. Chang h.s, Yo Hosing. 1991. The Demand for ResidentialElectricity: New evidence on time Varing elastisities. AppliedEconomics. Vol. 23.
13. Johansson, T. and Totto. L, 1983. "OPEC Domestic oil Demand",OPecReviw. 19(3), PP.190-200.
14. Michael L. 2006. Empirical assessment of the Determinants ofRoad Energy Demand in Greece. Journal of Energy Economics'385-403.767
15. Oludele, A and ziramba (2008), the demand for gasoline in SouthAfrica. Journal energy economices. PP 3222-3229.
16. Piyush T. 2000. Architectural, Demographic and EconomicCauses of Electricity Consumption. Journal Of policy Modeling.Vol. 22, No.1.
17. Ramanathan R. 1999. Short and long-run Elastics of gasolineDemand in India: An Empirical Analysis using cointegrationTechniques. Energy economics. PP321-330.
18. Silk J.I and F.L. Joutz, 1997. Short and long-run elasticities onresidential electricity demand: A cointegration approach. EnergyEconomics, Vol.1.
19. Uri N.D, 1994. The impact of Measurement Error in the data onEstimates of the Agricultural Demand for Electricity in the USA,Energy Economics,16,PP: 121-131.
20. Yo Hing. 1994. estimation of Residential demand for Electricitywith the Cross Sectionally Correlated and Time- WiseAutoregressive model. Resource and Energy Economics. Vol. 16.