بررسی اثرات بیمة محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی: مطالعة موردی در استان فارس

نویسندگان

1 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد مرودشت

چکیده

اهداف اصلی استفاده از بیمه فراورده های کشاورزی، ارتقاء سطح درآمد و کاهش نوسانات درآمدی بهره برداران، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش و در نتیجه استفاده کارا از نهاده ها ذکر شده است. لذا در این مطالعه چگونگی تأثیر بیمه بر کارائی تولید بهره‌برداران کشاورزی و گرایش به مخاطره آنها ارزیابی شده است. افزون بر آن با تعیین تابع تقاضای بیمه بهره‌برداران عوامل مؤثر بر آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. وجود مسائلی از جمله ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی میتواند موجب کارایی نامناسب نظام بیمه گردد. از این رو، وجود این پدیده ها نیز در این مطالعه بررسی شده است. داده‌‌های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات مقطعی بهره برداران سیب زمینی کار شهرستان اقلید در استان فارس با روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای چند مرحله‌‌ای و از طریق مصاحبه با سیب زمینی کاران بیمه شده و بیمه نشده، در سال زراعی 89-1388 جمع آوری گردیده است. تعداد بهره‌‌برداران وارد شده در جمعیت نمونة این مطالعه به ترتیب شامل 87 و 90 سیب زمینی کار بیمه شده و بیمه نشده بود. کارایی بهره برداران در استفاده از نهاده ها با استفاده از تابع مرزی تصادفی پس از تعیین فرم مناسب تابع تولید تخمین زده شد. روحیه کشاورزان در برخورد با مخاطرات و عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه بهره‌برداران، به ترتیب با استفاده از "روش معادل قطعی محتمل برابر" و "روش گودوین" برآورد شد و مورد تحلیل قرار گرفت. وجود ریسک سیستمی، انتخاب معکوس یا زیان آور و مخاطرات اخلاقی به ترتیب با استفاده از روش های میراندا و گلابر (1997) و کویگین و همکاران (1993) بررسی شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بیمه بر کارایی فنی سیب زمینی کاران اثر مثبت معنی دار ندارد. با این حال محاسبه و مقایسه ضرایب ریسک‌گریزی بهره برداران عضو نمونه نشان داد که بیمه محصولات کشاورزی بر نحوه نگرش زارعین نسبت به مخاطرات تأثیر مثبت گذاشته و در کاهش سطح ریسک‌گریزی مؤثر بوده است. بررسی امکان وجود مسائل مختلف در عملکرد نظام بیمه نمایانگر احتمال وجود ریسک سیستمی ضعیف و همچنین مخاطرات اخلاقی و انتخاب زیان آور بود. تخمین تابع تقاضا نشان دهنده تأثیر مثبت ویژگیهای شخصی و مدیریتی بیمه گذار از جمله درجه‌ریسک‌گریزی، تحصیلات، تجربه, سن بهره بردار و همچنین مالکیت مزرعه بر تقاضای بیمه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Crop Insurance on Productivity and Risk Management: a Case Study of Fars Province

نویسندگان [English]

  • J. Torkamani 1
  • S . N . Mousavi 2
چکیده [English]

The objectives of crop insurance are to enhance the farmers' income level, decreasing income fluctuations, increasing investment security in agriculture and, thereby, more efficient use of agricultural inputs. So, in present study, effects of crop insurance on farmers' production efficiency, their attitudes toward risk as well as agricultural demand function were estimated and evaluated. Also, the probable affects of systematic risk, adverse selection and moral hazard on the efficiency of crop insurance were investigated. Data were collected from a sample of 87 insured and 90 uninsured potato farmers in Eghlid region by multistage cluster sampling method in 2009-10. Farmers' technical efficiency and attitudes toward risk were estimated by the stochastic frontier production function and ELCE method, respectively. Agricultural crop insurance demand function was estimated by using Goodwin (1993) model. Also, existence of systematic risk, adverse selection and moral hazard were investigated by Miranda and Glauber (1997) model. Results of the study revealed that, insurance effect on production of potato farmers was not positive. However, it was effective in increasing farmers' attitude toward risk. Investigating for adverse selection and moral hazard showed that they were most likely the main causes of negative effect of insurance. Results also revealed the existence of a weak systematic risk which is especially important in the case of private insurance. Demand function estimation showed the positive effects of farmers' personal and managerial characteristics such as degree of risk aversion, education level, experience, age and ownership on their demand for crop insurance JEL Classification : Q14
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop insurance
  • Technical efficiency
  • Systematic risk
  • Moral hazard
  • Adverse selection
1.Abdollahi Ezatabadi, M. 2002. Study of Iran's pistachio farmers'earnings, fluctuation: Towards a system of agricultural insurance andoptions and futures markets. PhD thesis. Faculty of Agriculture,Shiraz University.
2.Abdollahi Ezatabadi, M. and Bakhshodeh, M. 2007. Investigating thepossibility of using regional agricultural insurance in Iran. A casestudy of pistachio. Scientific Journal of Agriculture. 30: 37-50.(inPersian)
3.Ahsan, S.M., Ali, A. and Kurian, J.N. 1987. Toward a theory ofagricultural insurance. American Journal of Agricultural Economics.69: 520-529.
4.Anderson, J.R. and Dillon, J.L. 1992. Risk Analysis in DrylandFarming Systems. FAO. Farm System Management. Series 2, Rome.
5.Anderson, J.R., Dillon, J.L. and Hardaker, J.B. 1977. AgriculturalDecision Analysis. Iowa State University Press. Ames.
6.Arrow, K.J. 1965. Aspects of the Theory of Risk-Bearing. AcademicBookstore. Helsinki.
7.Bakker, E.J. 1990. Demand for rainfall insurance in the semi-aridtropics in the India. Resource Management Program. 4: 101-151.
8.Baquet, A.E. and Skees, J. 1994. Group risk plan insurance: Analternative management tool for farmers. Choices. 1: 25-28.
9.Battese, G.E. 1992. Frontier production function and technicalefficiency: A survey of empirical applications in agriculturaleconomics. Agricultural Economics. 7: 185-208.
10. Coelli, T.J. 1995. Recent developments in frontier modeling andefficiency measurement. Australian Journal of AgriculturalEconomics. 39: 219-245.
11. Forsund, F.R., Lovell, C.A.K. and Schmidt, P. 1980. A survey offrontier production functions and of their relationship to efficiencymeasurement. Journal of Econometrics. 13: 5
12. Goodwin, B.K. 1993. An empirical analysis of the demand formultiple peril crop insurance. American Journal of AgriculturalEconomics. 75: 425-434.
13. Halcrow, H.G. 1949. Actuarial Structures for Crop Insurance. Journalof Farm Economics. 31: 418-443.
14. Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. and Anderson J.R. 2004. Coping withRisk in Agriculture. CAB International, New York.
15. Hazell, P.B.R. 1990. The proper functioning of agricultural insurancein developing countries, In: Agricultural insurance in Asia (APO),Mohsen, H. translation. Agricultural Economic, Planning andResearch Development Center. 47-67.
16. Hueth, D.L. and Furtan, W.H. 1994. Economics of Agricultural CropInsurance: Theory and Evidence. Kluwer Academic, Massachusetts.
17. Karbasi, A.R. and Kambouziyan, N. 2003. Factors affecting demandfor agricultural insurance. Journal of Agricultural Economics andDevelopment.41, 42: 167-184. (in Persian)
18. Keshavarz Hadad, G. R. and Zomorodi, M. 2009. Adverse selection
and moral hazard of health insurance market. Journal of Economic
Research. 44: 139-163. (in Persian)
19. Mevuissen, M.P.M. 2000. Insurance as a Risk Management Tool for
European Agriculture, Pergamon Press, Oxford.
20. Miranda, M.J. 1991. Area-yield insurance reconsidered. American
Journal of Agricultural Economics. 73: 233-240.
21. Miranda, M.J. and Glauber, J.W. 1997. System risk, reinsurance andfailure of crop insurance markets. American Journal of AgriculturalEconomics. 79: 206-215.
22. Mishra, A.K., Nimon, R.W. and EL-Osta, H.S. 2005. Is moral hazardgood for the environment? Revenue insurance and chemical use.Journal of Environment Management. 74: 11-20.
23. Nelson, C.H. and Loehman, E.T. 1987. Further toward a theory ofagricultural insurance. American Journal of Agricultural Economics.69: 523-531.
24. Nikooei, A.R. and Torkamani, J. 2002. Wheat insurance withconsideration of moral hazard and adverse selection problem: A casestudy in Fars province. Iranian Journal of Agricultural Science. 33:
157-169. (in Persian)
25. Pratt, J.W. 1964. Risk aversion in the small and in the large.Econometrica. 32:122-136.
26. Quiggen, J., Karagiannis, G. and Stanton, J. 1993. Crop insurance andcrop production: An empirical study of moral hazard and adverseselection. Australian Journal of Agricultural Economics. 37: 95-113.
27. Ramaswami, B. 1993. Supply response to agricultural insurance: Riskreduction and moral hazard effect. American Journal of AgriculturalEconomics. 75: 914-925.
28. Salami, H. and Ahmadabadi, M. 2001. Factors affecting farmers'willingness to buy sugar beet insurance: A case study of KhorasanProvince. Agricultural Bank of Iran. Tehran.
29. Skees, J.R., Blank, J.R. and Barnat, B.J. 1997. Designing and ratingan area crop insurance contract. American Journal of AgriculturalEconomics. 68: 6534-659.
30. Torkamani, J. 2001. Agricultural crop insurance in Iran: A case studyof wheat farmers. Journal of Science and Technology of Agricultureand Natural Science. 5: 15-26. (in Persian)
31. Torkamani, J. 2005. Using a whole-farm modeling approach to assessprospective technologies under uncertainty. Agricultural Systems. 85:138-154.
32. Torkamani, J. 2006. Measuring and incorporating farmers' beliefs andpreferences about uncertain events in decision analysis: A stochasticprogramming experiment. Indian Journal of Agricultural Economics.61: 185-199.
33. Torkamani, J. and Ghorbani, M. (1999). Factors affecting demand foragricultural insurance. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 30:233-240. (in Persian)
34. Turvey, C.G. 1992. An economic analysis of alternative farm revenueinsurance policies. Canadian Journal of Agricultural Economics. 40:403-426.
35. Walker, T.S. and N.S. Jodha 1986. How small farm households adaptto risk. in: P.B.R. Hazell, C. Pomarada and A. Valdes (eds). CropInsurance for Agricultural Development: Issues and Experience. JohnHopkins University Press, Baltimore.
36. Williams, J.R., Carriker, G.L., Barnaby, G.A. and Harper, G.K. 1993.Crop insurance and disaster assistance designs for wheat and grainsorghum. American Journal of Agricultural Economics. 75: 435-447.
37. Yazdani, S. and Kiyani Rad, A. 2004. Developing a farm incomeinsurance model: A case study in Kermanshah province. ConferenceProceedings of the scientific development of agricultural insuranceand investment security. 284-304.