تأثیرآزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

1 دانشیار بخش اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

آزادسازی تجاری به عنوان نماد جهانی شدن در دنیای کنونی، بخش ها و متغیرهای گوناگون اقتصادی را تحت ت أثیر قرار داده است که یکی از متغیرهای مهم در این زمینه اشتغال است . در ایران، سهم مهمی از اشتغال کل اقتصاد به بخش کشاورزی اختصاص دارد . بنابراین ، بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری بنظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، این مطالعه اثر آزادساز ی تجاری را بر اشتغال کشاورزی ایران مورد بررسی قرار داده است . به این 1350 مورد برآورد - منظور، تابع تقاضای نیروی کار در بخش کشاورزی برای دوره ی زمانی 1386 قرار گرفت و از الگوهای تصحیح خطا و هم جمعی جوهانسون - جوسیلیوس برای بدست آوردن روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرها استفاده گردید . بر اساس یافته های پژوهش، آزادسازی تجاری در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر منفی بر اشتغال بخش کشاورزی ایران داشته است . لذ ا، سیاستگذاری ها و برنامه ریزیها در کشور باید به گون ه ای باشد که آثار منفی و تهدیدهای ناشی از آزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران را کمینه کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Trade Liberalization on the Employment of Iranian Agricultural Sector

نویسندگان [English]

  • S.A. Jalaie Esfandabadi 1
  • E. Javdan 2
چکیده [English]

The objective of this study was to investigate the impacts of government expenditure on value added of agricultural and industrial sectors. To achieve the objective, Vector Autoregressive approach, causality analysis and Impulse Response Function analysis were used. The data collected from different sources including Iranian Statistical Center and Central Bank. Results of the study showed that causality is from government expenditure to agriculture value added, indicating positive impact of government expenditure on agricultural value added in the short run. It was also found that in short run government expenditure affects value added, export and investment of the industrial sector positively and significantly. Given the positive impact of the government expenditure on investment in agriculture, in both short and long-run, it is concluded that government expenditure in infrastructures results in improved transportation system which in turn, encourage more investment in agricultural sector.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Sector
  • Industrial Sector
  • error correction model
  • Fiscal Policy
1- Akbarian, R. and Mohtashami, A. 2006. The Impact of Economic
Liberalization on the Employment of Iran's Inndustrial Sector. Quarterly
Journal of Iranian Economical Researches, No. 29: 171-196. 
2- Akhtar, N. and Amanat, A. 2007. Does Trade Liberalization Increase the
Labor Demand Elasticities? Evidence from Pakistan. Pakistan Institute of
Development Economics.
3- Anwar, T. 2002. Impact of Globalization and Liberalization on Growth,
Employment and Poverty. (A Case Study of Pakistan). World Institute of
Development Economic Research, Discussion Paper, No. 2002-17.
4- Chetwin, W. and Bairam, E. 2001. The Effects of International Trade on
Employment Heterogeneity among 2-ISIC Manufacturing Industries. University
of Otago, Economics Discussion Papers, No .0119.
5- Davidson, C. and Mtusz, S. 2000. Globalization, Employment and Income:
Analyzing Davidson the Adjustment Process. Michigan State University.
6- Davidson, C., Matusz, S. and Shevchenko, A. 2008. Globalization and Firm
Level Adjustment with Imperfect Labor Markets. Journal of International
Economics, 75: 295-309.
7- Farjadi, GH. 2006. Problem of Agricultural or Industrial Employment.
Monthly Magazine of Industry and Development, No, 1: 11-12.
8- Felbermayr, G., Part, J. and Schemer, H. 2008. Globalization and Labor
Market Outcomes: Wage Bargaining, Search Frictions, and Firm Heterogeneity.
IZA Discussion Paper, No. 3363.
9- Ghose, A. 2000. Trade Liberalization and Manufacturing Employment.
International labor Office, Employment Sector, Geneva.
10- Haouas, I., Yagoubi, M. and Heshmati, A. 2002. The Impact of Trade
Liberalization on Employment and Wages in Tunisian. World Institute of
Development Economic Research, Discussion Paper, No. 2002-102.
11- Komijani, A. and Ghavidel, S. 2006. Impact of Trade Liberalization on
Labor Market and Employment and Estimation of Labor Demand Function in
Iran. Quarterly Journal of Economic Research-Letter, No. 20: 13-42.
12- Lall, S. 2002. The Employment Impact of Globalization in Developing
Countries. QEH Working Paper Series, No. 93.
13- Landesmann, M., stehrer, R. and Leitner, S. 2002. Trade Liberalization and
Labor Markets: Perspective from OECD Economics. International labor Office,
Employment Sector, Geneva.
14- Lee, H. and Roland-Holst, D. 1995. Trade Liberalization and Employment
Linkages in the Pacific Basin. OECD Development Center, Working Paper, No.
94.
15- Levinsohn, j. 1999. Employment Responses to International Liberalization
in Chile. Journal of International Economics, No 47: 321-344.
16- Orbeta, A. 2002. Globalization and Employment: The Impact of Trade on
Employment Level and Structure in the Philippines. Philippine Institute for
Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2002.04. 
17- Rama, M. 2002. Globalization and Workers in Developing Countries. The
World Bank Development Research Group.
18- Ramezanpour, A. 2005. Globalization of Economy and Its Effect on
Employment. Journal of Economical Researches, No. 68: 155-178.
19- Sen, K. 2003. Globalization and Employment in Bangladesh and Kenya.
University of East Anglia, School of Development Studies and Overseas
Development Group, Discussion Paper 7.
20- Tayebi, K. and Zakerfar, N. 2008. Impact of Trade Liberalization on the
Iran's Employment Level. Journal of Development and Capital, Vol. 1, No. 1:
27-46.
21- Zahedi Mazandarani, M.J. 2004. The Necessity of Employment
Development in Agricultural Sector. Quarterly Journal of Agricultural
Economics and Development, No. 45: 41-67.