تحلیل اقتصادی بازاریابی داخلی خرمای کبکاب در شهرستان کازرون

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

2 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز .

چکیده

هدف کلی این مطالعه، شناسایی و ارایه ی راه حل در خصوص مشکلات و تنگناهای بازاریابی داخلی خرمای کبکاب در شهرستان کازرون در استان فارس می‌باشد. داده های مورد نیاز از راه پژوهش پیمایشی، تکمیل پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری گرد آوری شد. جهت انتخاب نمونه ی مناسب، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه بندی شده (SRS) استفاده شد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، داده های مورد نیاز از تولیدکنندگان و عوامل بازاریابی در شهرستان کازرون از یک نمونه ی 40 نفری از تولیدکنندگان، 28 عمده فروش و خرده فروش برای این محصول گرد آوری شد. برای بررسی وضعیت بازاریابی رقم کبکاب از معیارهای حاشیه ی بازاریابی، کارآیی بازاریابی، توابع حاشیه ی بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی استفاده شد. ناکارآیی کل بازاریابی و ضریب هزینه ی بازاریابی در مسیری که عوامل بازاریابی بیش تری دخالت داشتند، بالاتر بدست آمد؛ به بیان دیگر، کارآیی بازاریابی در این مسیر پایین تر از سایر مسیرها محاسبه شد. توابع حاشیه ی بازاریابی، وجود رابطه ای مثبت و معنادار را بین قیمت خرده ‌فروشی، هزینه های بازاریابی و ارزش کالای فروخته شده با حاشیه ی بازاریابی نشان می دهد. در نهایت، بمنظور بهبود وضعیت بازاریابی محصول خرما، اعطای تسهیلات اعتباری به شرکت های تعاونی روستایی و بخش خصوصی در جهت گسترش کارگاهها و امکانات بسته بندی توصیه شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Kabkab Dates Domestic Marketing In Kazeroon Region

نویسندگان [English]

  • M. Estakhr 1
  • A. Esmaeili 2
چکیده [English]

ith respect to importance of kabkab dates marketing, the objective of this research was to study dates domestic marketing and problems in kazeroon region. The data were collected using Stratified Random Sampling Method (SRS) from a sample of 40 producers, 28 wholesalers and retailers through filling up questionnaires. Marketing margins, marketing efficiency, marketing margin functions were determined. Findings of the study showed that marketing inefficiency and marketing cost coefficient were higher in the channel that more agents were involved. Estimating marketing margin functions of Kabkab dates showed significant effects of retail price, marketing cost and value of soled product on the marketing margin. Finally, some recommendations such as extending credit to rural cooperatives and private sector were made to improve dates marketing in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dates
  • marketing margin
  • Marketing Efficiency
  • Kazeroon
1- Abbasian M, Karimkoshteh M and Karbasi A. 2007. Economic analysis of
marketing margin for mazafati Dates: ( A case study of Sistan & Baluchestan
Province). Journal of Agricultural sciences & Natural Resources, 14(1): 57-74.
2- Abdollahzadeh N. 2007. Study of apple and orange marketing in Fars
Province. Msc Thesis in Agricultural Economic. Shiraz University.
3- Ashrafi M, Sadrolashrafi M and Karbasi A. 2005. Study of marketing margin
for grapes and raisins in Iran. Journal of Commercial Researches, 35: 213-217.
4- Charles L and Gray D. T. 1993. Temporal and spatial aggregation::
alternative marketing models. American Journal of Agricultural Economics, 75
(2): 523-539.
5- Dehghaniyan S, Shahnoushi N and Azarinfar y. 2006. Analysis of technical
efficiency and markeeeting of barberry in Khorasan Province,(Case study:
Ghaenat small Province). Journal of Agricultural sciences & Natural
Resources, 13:165-173.
6- Digby M P. 1989. Marketing margins in the meat sector of England and
Wales from 1979 to 1987. Journal of Agricultural Economics, 40: 129-142.
7- Hayami Y , Kikuchi M and Marciano E. B. 1999. Middlemen and peasants
in rice marketing in the Philippinos. Journal of Agricultural Economics, 20: 79-
93.
8- Karbasi A. 2009. Agricultural production marketing. Zabol University &
Noore Elm Press. Zabol, 168-172.
9- Kazemnejad M and Sadrolashrafi M. 2000. Economic analysis of marketing
margin by economics models, The case study of rice. Articles of third
Agricultural Economics Conference, Iran, Mashhad, 163-180.
10- Koopahi M. 1997. Theory of agricultural economics. Tehran University
Press. Tehran, 480-485.
11- Ministiry of Jahad Agricultural. 2007. Agricultural statistics in Fars
Province. Office of Statistics and Infarmation.
12- Mullen J D and Wohlgenant M. K. 1989. Modeling the Farm-retail Price
Spread for Beef. Western Journal of Agricultural Economics, 12 (2): 119-125.
13- Najafi B. 1997. Agricultural economics of Iran. Company of Scientific and
Cultural Press, Tehran, 56-72.
14- Najafi B and Kazemnejad M. 2004. Agricultural production marketing in
Iran. Institute of Researches Planning and Agricultural Economics, Tehran, 21-
46. 
15- Rahmani R. 2002. Economic analysis of marketing for estamaran Dates in
Khoozestan Province. Articles of Eighth Dates Specialized Congress, 76-78.
16- Richards I, Timothy A. H and Singh H. R. 1996. Marketing order
suspensions and fresh lemon Retail-FOB Margin. Journal of Agricultural and
Applied Economics, 51: 263-277.
17- Salem J. 2001. Analysis marketing of pistachio in Yazd Province. Articles
of Pistachio First Congress in Iran, 92-110.
18- Sedaghat R. 2000. Economic analysis of pistachio marketing in Fars
Province. Journal of Agricultural Economics and Development, 32: 273-290.
19- Shajari SH. 2002. Study of shahani Dates marketing and export in Fars
Province, Jahrom Small Province. Journal of Agricultural Economics and
Development, 39: 141-167.
20- Shrivastava R S and Ranadhir M. 1995. Efficiency of fish marketing at
Bhubaneshwar city of Orissa (India): Some policy implication. Journal of
Agricultural Economics, 18: 89-97.
21- Torkamani J. 2000. Economic analysis of production, technical efficiency
and marketing of safforn in Iran. Journal of Agricultural sciences & Natural
Resources, 4(3): 29-46.
22- Waugh F V. 1964. Demand and Analysis: Some Examples from
Agriculture, Washington DS.C. : U.S.D.A., Technical Bulletin, 1316 (Nov):
124-136.
23- Wu Z and McErlean S. 2003. Market efficiency in the reformed Chinese
grain marketing system. Journal of China Economics Review, 14(2):115-130.