تحلیل رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.

2 دکتری اقتصاد کشاورزی، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

چکیده

در این مطالعه رشد بهره­وری کل عوامل تولید زیربخش زراعت ایران با استفاده از روش ناپارامتریک مالم کوئیست طی سال­های زراعی 69-1368 تا 87-1386 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا مقادیر مصرف نهاده­های بذر، کود حیوانی، کود شیمیایی، علف کش، سم، نیروی کار، آب مصرفی و سطح زیرکشت و مقدار ستانده زیربخش زراعت ایران مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد که تولید چغندر قند از بیشترین و تولید جو دیم و نخود آبی از کمترین رشد    بهره­وری در دوره زمانی مورد مطالعه برخوردار می­باشند. بررسی تغییرات سالانه بهره­وری و اجزای آن نشان داد که بالاترین رشد بهره­وری عوامل کل تولید محصولات عمده زراعی ایران در سال زراعی 80-1379 رخ داده است. در کل دوره مشتمل بر سال­های 1387-1368، متوسط رشد بهره­وری کل عوامل تولید محصولات عمده زراعی ایران به میزان 6/2 درصد در سال می­باشد. پیشنهاد می­شود که در تدوین الگوی کشت منطقه­ای، به محصولات زراعی دارای رشد بهره­وری بیشتر در تخصیص منابع و گسترش سطح زیر کشت اولویت داده شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • M kavoosi 1
  • P. Khaligh Khiyavi 2
1 1- استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.
2 1- استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان.
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a
 
اکبری ن. رنجکش، م.(1382). بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 75-1345. فصلنامه  اقتصاد کشاورزی و توسعه. 44 و 43: 142-117.
امامی میبدی ع.(۱۳۷۹). اصول اندازه­گیری کارایی و بهره­وری (عینی و کاربردی). موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، ص 275.
تهامی پور م. شاه مرادی، م. (1386). اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی و بررسی سهم آن از رشد ارزش افزوده بخش. مجله اقتصاد و کشاورزی. 2: 332-317.
رفیعی ح. مجاوریان م. (1386). رشد بهره وری در کشاورزی ایران: آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم. مجله اقتصاد و کشاورزی. 3: 34-21.
زارع ا. چیذری ا.ح. پیکانی غ.(1387). کاربرد روش تحلیل فراگیر داده ها در تحلیل رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت پنبه ایران. مجله علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی. 43: 236-227.
سلامیح.(1376). مفاهیم و اندازه­گیری بهره­وری در کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. 18: 31-7.
قلیزاده، ح و صالح، ا. (1386). بررسی بهره­وری کل عوامل تولید در بخشهای اقتصاد ایران در دوره 81 -1357(با تأکید بر بخش کشاورزی و نقش سرمایه). مجله علوم کشاورزی ایران. ٣٦(5):1141-1131.
علیرضایی م. عبدالله زاده غ. رجبی تنها م. (1386). تحلیل تفاوتهای منطقه ای در بهره وری بخش کشاورزی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها. مجله اقتصاد و کشاورزی. 2: 254-241.
مجاوریان م.(1382). برآورد شاخص بهره وری مالم کوئیست برای محصولات راهبردی طی دوره زمانی 1369-1378. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه. شماره 44 و 43: 162-143.
یزدانی س. دوراندیش آ.(1382). مقایسه بهره­وری عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست- تیل، مجله علوم و صنایع کشاورزی.17(1): 11-3.
AleneArega, D. (2009). Productivity Growth and the Effects of Research and Development in African Agriculture, Contributed paper prepared for the presentation at the International Associaton of Agricultural Economics Conference, Beijing, China, August 16-22.
Bayarsaihan T, Coelli TJ. (2003). Productivity growth in pre-1990 Mongolian agriculture: spiraling disaster or emerging success? Agricultural Economics.28:121–137.
Belloumi, M., and Matoussi, M. S. (2009). Measuring agricultural productivity growth in MENA contries. Journal of Development and agricultural economics, Vol. 1(4), pp. 103-113.
Chaudhary, Sh. (2012). Trends in Total Factor Productivity in Indian Agriculture: State-Level Evidence Using Non-Parametric Sequential Malmquist Index. Working Paper No. 215, Centre for Development Economics, Department of Economics, Delhi School of Economics.
Coelli TJ, PrasadaRao D.S. (2003). Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, School of Economics, University ofQueensland, Working Paper Series No. 02/2003.
Cororaton C.B. (2002).Total Factor Productivity in the Philippines. Philippine Institute for   Development Studies. Discussion Paper Series No. 2002-01.
Fare R., S. Grosskopf, M. Norris & Z. Zhang. (1994). Productivity Growth, Technical Progress andEfficiency Changes in Industrialised Countries. American Economic Review.84:66-83.
Fare, R., S. Grosskopf, B. Lindgren and P. Roos.(1992). Productivity changes in Swedish pharmacies 1980-1989: Anon-parametric Malmquist approach. Journal of Productvity Analysis.3:81-97.
Jayasuriya, R.T.(2003). Economic assessment of technological change and land degradation in agriculture: application to the Sri Lanka tea sector. Agricultural Systems, 78: 405–423.
Ha, B., Rhee, K.H., and Pyo, H.K. (2006). Estimates of Labor and Total Factor Productivity by 72 industries in Korea (1970-2003). Presented at OECD Workshop on Productivity Analysis and Measurement, Bern, 16-18 October 2006.
Lall, P., A.M. Featherstone and D.W. Norman.(2002). Productivity growth in the Western Hemisphere (1978-94):The Caribbean in Perspective. J. Prod. Anal. 18: 213-231.
McErlean, S. and Z. Wu.(2003). Regional labor productivity convergence in China. Food Policy 28: 237-252.
Nghiem, H. S. and T. Coelli.(2001). The effect of incentive reforms upon productivity: Evidence from theVietnamese rice industry.CEPA Working papers, 3/2001, School of Economic Studies, University of NewEngland, Armidale, Australia.
Thirtle, C. PIESSE, J.Lusigi, A. and Suhariyanto, K.(2003). Multi- factor Agricultural Productivity, Efficiency and Convergence in Bostwana, 1981-1996. Journal of Development Economics. 71: 605-624.
Tim J. Coelli and D.S Prasada Rao.(2003). Total Factor Productivity Growth in Agriculture: A Malmquist Index Analysis of 93 Countries, 1980-2000, http:// Econpapers.hhs.se.