به کارگیری اثرات زیست محیطی در تحلیل کارایی فنی مطالعه موردی: واحدهای پرواربندی شهرستان شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشداقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.

چکیده

باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه­های سرباری که فعالیت­های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می­کنند، اصلاح مدل­های بهره­وری و کارایی با وجود تولید توام     ستاده­های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به­نظر می­رسد. لذا در مطالعه­ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه­های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص­های محیط زیست به­صورت معنی­داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به­صورت معنی­داری روی کارایی اثر می­گذارد. شرکت در کلاس­های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.
 طبقه­ بندی JEL:Q12,H39

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of environmental impact analysis of technical efficiency: A case study of Shiraz fattening units of beef cattle

نویسندگان [English]

  • M. J 1
  • A. E 2
چکیده [English]

Considering the growing concerns about environmental problems and the burden placed by different activities on environmental quality, accommodation of models of productivity and efficiency with joint production of good and bad outputs have gained  more attention.. Therefore, in this study efficiency of 60 beef cattle industrial farms with emphasis on environmental aspects were determined using Stochastic frontier production function. Results indicated that efficiency of farms with environmental indices was significantly lower. Education, experience and attending feed and health extension sessions had significant impact on efficiency of farmers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Fattening system of beef cattle
  • Stochastic frontier method
  • environment