تلفیق هدف‌های زیست محیطی و اقتصادی بهره‌برداران کشاورزی در تعیین الگوی بهینه‌ی کشت؛ مطالعه‌ی موردی: دشت بیضاء استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه کشاورزی یک فعالیت اقتصادی است که سهم بسیار مهمی در تولید ناخالص داخلی هر کشور به‌وسیله تأمین امنیت غذایی مردم آن ایفا می‌کند. از سوی دیگر فعالیت کشاورزی می‌تواند تأثیرات جانبی زیست‌محیطی به همراه داشته باشد. بسیاری از تحلیل‌های اقتصادی تنها بر روی افزایش رفاه اقتصادی کشاوران تأکید می‌کنند بدون اینکه به مسایل زیست‌محیطی توجهی داشته باشند. لذا در این مطالعه، با استفاده از مدل برنامه‌ریزی آرمانی الگوی بهینه‌ی کشت برای در نظر گرفتن اهداف اقتصادی و زیست محیطی دشت بیضاء استان فارس تعیین شد. اطلاعات آماری مورد نیاز از 100 بهره‌بردار نماینده منطقه، در سال زراعی 91-1390 که به صورت نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌بودند و همچنین سازمان جهاد کشاورزی شهرستان سپیدان جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که در مدل برنامه‌ریزی آرمانی،محصولات گوجه فرنگی و لوبیا چیتی از الگو حذف، و محصولات پیازو ذرت دانه‌ای وارد الگو شدند. برنج با 1/11940 هکتار بیشترین سطح زیرکشت را به خود اختصاص داد. افزون بر آن، میزان مصرف آب، کود شیمیایی و سم در مقایسه با شرایط فعلی کاهش نشان داد. با توجه به یافته‌ها امکان افزایش سود و بهره‌وری منابع نسبت به شرایط فعلی با توجه به اهداف زیست محیطی نیز وجود دارد.
طبقه­ بندی JEL:Q1,Q15,Q50,C6

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrate Environmental and Economic Objectives for Agricultural Uses in Determining Optimal Cropping Pattern; Case Study: Beiza plain Fars province

نویسندگان [English]

  • H. A 1
  • S. B 2
چکیده [English]

Today, agriculture is an economic activity which has an important role in the GDP, by providing the food security of each country’s people. On the other hand environmental side effects, agricultural activities can have along with. Many of economic analyzes without having ecological concerns emphasize the increasing economic welfare of farmers. In this study, using goal programming model considering economic and environmental goals the Beiza Plain of Fars Province optimal cultivation pattern was set. Statistical data from a sample of 100 producers in the region, which randomly selected at 2011-2012 crop year and Additional information from Agricultural Organization Sepidan was collected. The results showed that in the goal programming model, tomatoes and bean omitted from the model, onion and corn entered in the model. Rice accounted most acreage area with 11940.1 hectare. In addition, the consumption of water, fertilizers and pesticides compared to current conditions declined. According to the findings, with considering the environmental goals, increasing profits and productivity of resources under current conditions is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Cropping Pattern
  • Goal programming
  • Economic Objective
  • Environmental Objective
  • Beiza Plain