حاشیه بازاریابی گردو استان همدان (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

   با توجه به اهمیت تولید محصول گردو در استان همدان این پژوهش به بررسی مسایل حاشیه و کارایی بازار گردو در استان همدان (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) پرداخته است. در همین راستا مقادیر حاشیه خرده فروشی، عمده فروشی، حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و مقدار کارایی برای بازار محصول گردو محاسبه شده است. گرد­آوری داده‌های مورد نیاز از راه تکمیل تعداد 90 پرسش‌نامه و به روش طبقه­بندی تصادفی در سطوح تولیدکننده، عمده فروش و خرده فروش در شهرستان تویسرکان در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان می­دهند که حاشیه کل بازاریابی برای محصول گردو با پوست خشک برابر 5213 تومان به ازای هر کیلو­گرم بوده است. هم‌چنین، سهم خرده فروش، عمده فروش و تولید کننده از قیمت نهایی به ترتیب 17.3، 10.7 و 72 درصد بدست آمد. در این پژوهش ناکارایی فنی از ناکارایی قیمت مقدار بالاتری بدست آمد و در مجموع ناکارایی کل برای این محصول 36.9 درصد محاسبه شده است. نتایج نشان می­دهد بین قیمت خرده فروشی و قیمت عمده فروشی تاثیری مثبت و معنادار بر حاشیه بازاریابی دارند. با این حال، تاثیر معنادار متغیر­های ارزش محصول، هزینه­های بازاریابی و مقدار تولید بر حاشیه بازاریابی تایید نشده است. در پایان با توجه به اهداف پژوهش راهکارهای سیاستی مناسبی ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Walnut Marketing Margins in Hamedan Province: Case Study of Tuyserkan

نویسندگان [English]

  • R Salehi 1
  • M Nadaf 2
1 MSc, Business Management, Shahid Chamran University of Ahvaz,Iran.
2 PhD, Business Management, Assistant Professor ,Management Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Regarding the importance of walnut production in Hamedan province,
this research has been carried out to investigate the marginal marketing
issues and market efficiency of walnut production in
TuyserkanTownship. In this regard, retailers, wholesalers, total margins,
the share of marketing factors, marketing cost coefficient and the
efficiency for walnut production market are calculated. Collecting
required information have been done by interview and completing 90
questionnaires through random classification sampling at the level of
producer, wholesaler and retailer in 1392. The results showed that the
total marketing margin for walnut with dry skin was equal to 52130
Rls.per kg. Shares of retailer, wholesaler and producer were 17.3, 10.7
and 72 percent, respectively. Technical inefficiency was much higher
than prie inefficiency and total inefficiency was 36.9 percent. The results
show that retail and wholesale prices have positive and significant effect
on marketing margin. However, the effects of the product value,
marketing cost and production on marketing margin have not been
confirmed. At the end, according to the research objectives, the
appropriate policy implications are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Relative Margin
  • market efficiency
  • Marketing Cost Coefficient
  • Walnut
  • Hamedan
 
- اکبری، م. جباری، م. (1389). تحلیل حاشیه بازاریابی میوه‌های خشک در استان فارس. کنفرانس بین الملی مدیریت بازاریابی.
-امیرنژاد، ح. رفیعی، ح. (1389). بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندان. اقصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع غذایی). 4(2): 195-204.
- آمار­نامه جهاد کشاورزی استان همدان. (1394). گزارشات میزان تولید، سطح زیر کشت و عملکرد محصولات باغی استان همدان.
- بلالی، ح. ابراهیمی، ی. (1394). بررسی حاشیه و کارایی بازار میگو در استان بوشهر. پژوهشات اقتصاد کشاورزی. 7(3): 167-179.
- حسن­پور، ب. (1376). بررسی اقتصادی تولید و بازاریابی انجیر در استان فارس. پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.
- حسینی، س. حسینی، آ. دانشورعامری، ژ. (1386). بررسی حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه در ایران. پژوهشات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران. 4(3): 21-30.
- شاهنوشی، ن. حیدری، ر. (1391). بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی. پژوهشات اقتصاد کشاورزی. 4(1): 193-179.
- شجری، ش. (1381). بررسی مسائل بازاریابی و صادرات خرمای شاهانی مطالعه موردی استان فارس. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 10(39): 141-168.
- صدر الاشرافی، م. کرباسی، ع. (1384). بررسی حاشیه بازاریابی انگور و کشمش در ایران. پژوهش نامه بازرگانی. شماره 35: 213-237.
- طاهری، ف. (1381). بررسی بازاریابی گردو در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد کشاورزی. دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.
- کرباسی، ع. (1388). بازاریابی محصولات کشاورزی. چاپ اول. انتشارات دانشگاه زابل و نور علم، همدان.
- محمدرضایی، ر، حقیقت، ج، قهرمان­زاده، م. عطایی­سلوط، ک. (1389). بررسی حاشیه بازاریابی ماهیان پرورشی مزارع گرم آبی استان مازندران. اقتصاد کشاورزی. 5(1) :143-165.
- مقدسی، ر. اسدزاده، م. کاظم­نژاد، م. (1391). مطالعه حاشیه بازاریابی گوجه فرنگی در استان خوزستان. پژوهش­های ترویج و آموزش کشاورزی. 4(2): 44-54.
- Adegbola, P. Y. E., Komlan-Ahihou, C. M., Adegbidi, A., Adetonah, S., Coulibaly, O., Mensah, G. A., & Montcho, C. M. D. (2016). Marketing of Jews mallow in Agbedranfo local area in the Southwest of Benin. African Journal of Marketing Management, 8(3): Pp. 20-31.
- Bourne, W. (2012). Analysis of the walnut value chain in the Kyrgyz Republic. To be found at<http://www.profor.info/sites/profor.info/files/docs/Walnut_Value_Chain_KyrgyzRepublic. pdf>[quoted 28.11. 2012].
- Brester, G. W., & Mustek, D. C. (1995). The effect of market concentration on lamb marketing margins. Journal of Agricultural and Applied Economics,27(01): Pp. 172-183.‏
- Charles, C.L. and Gray, D.T. (1993). Temporal and aggregation: Alternative marketing models, American Journal of Agricultural Economics, 75(3): Pp. 523- 539
- FAO. (2015),  Food and Agriculture Organization. http://www.fao.org.
- Naik, J. N., & Nagaraja, G. (2017). A study of coconut cultivation and marketing in Ambajipeta Taluk, East Godavari district AP. IJAR, 3(1): pp. 160-168.‏
- Shepherd, G. S., & Futrell, G. A. (1969). Marketing farm products-economic analysis. Marketing farm products-economic analysis. Fifth edition.
- Sidhu, M. S. (2016). Marketing System and Agricultural Development in Punjab. In Economic Transformation of a Developing Economy, Springer Singapore:‏ pp. 141-164
- Srivastava, R. S., & Ranadhir, M. (1995). Efficiency of fish marketing at bhubaneshwar city of Orissa (India): Some policy implications. Bangladesh J. Agric. Econ, 18(1): pp. 89-87.‏
-Thaker, D.S. (1992). Food Grain Marketing Efficiency: A Case Study of Gujarat, Indian Journal of Agricultural Economics, 29(4): pp. 61-74.
- Thomas, S., Kumar, D., & Ahmad, A. (2015). Marketing of Green Chilli in Kaushambi District of Uttar Pradesh, India. Pp. 13-16.
- Tomek, W. E., & Robinson, K. L. 1990. Agricultural Product Prices, Cornell University Press. Ithaca and London.