بررسی اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار گروه مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

3 دانشجوی دکترا گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

   نوسان‌های نرخ ارز، از عوامل محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی بشمار می‌آید که امکان برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات را محدود می‌سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسان‌های نرخ ارز واقعی بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 است. برای اندازه‌گیری نوسان‌های نرخ ارز واقعی انواع الگوهای متقارن، نامتقارن و غیرخطی GARCH برآورد شده که در نهایت الگوی EGARCH براساس معنی‌داری ضریب نبود تقارن آن که نشان‌دهنده نبود تقارن در نوسان‌های نرخ ارز واقعی است، به عنوان الگوی مناسب برای شاخص‌سازی نوسان‌های نرخ ارز انتخاب شد. برای بررسی رابطه همگرایی میان متغیرهای مورد مطالعه در معادلات صادرات و واردات بخش کشاورزی، الگوی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) بکار برده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی یاد شده حاکی از آن است که نوسان‌های نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. سایر نتایج برآوردی نشان داد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اثر منفی و معنادار بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. کاهش نوسان‌های نرخ ارز و هدفمندسازی آن در یک محدوده منطقی مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در یک دوره زمانی میان­مدت، می‌تواند تأثیر قابل ملاحظه‌ای روی صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد و امکان برنامه‌ریزی در تولید و صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Exchange Rate Volatility on Foreign Agricultural Trade in Iran

نویسندگان [English]

  • H m 1
  • M M 2
  • F s 3
3 دانشجوی دکترا گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
چکیده [English]

    Exchange rate volatility is one of the major constraints to trade. The aim of this study was to evaluate the effect of exchange rate volatility on trade in agricultural products in the period 1980-2012. For measurement real exchange rate volatility of symmetrical patterns, non-linear and asymmetric GARCH estimated.Ultimately EGARCH (Exponential) coefficient which indicated the presence of asymmetry in exchange rate volatility as a model for the index of exchange rate volatility was selected.To investigate the relationship between variables in the equations, Johansen Juselius vector error correction model (VECM) is used. The results of the model estimates shows that, in the long run, exchange rate volatility had negative effect on exports of agricultural products.Other results also shows that foreign currency revenues earned from exporting oil had  negative effect on the export and import of agricultural products. Gross domestic product, in the long-term, had  negative and significant effect on imports of agricultural products.Decreasing the exchange rate volatility and targeting it in a reasonable boundary according to economic conditions could enhance agricultural export and increase the potential for planning of production.
 
JEL Classification: E32,M21,Q17.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Export of Agricultural Products
  • Generelized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model
  • Imports of Agricultural Products
  • Real Exchange Rate Volatility
  • Vector Error Correction Model
 
- Anders, V. (2002). Applied econometric time series approach. Translator Sadeghi, M. And Shavvalpour, S. Imam Sadiq University Press, First Edition , Tehran. (In persion).
- Central bank of Islamic Republic of Iran. (2012).time series of economic information.
- Cote, A. (1994). Exchange rate volatility and trade: A survey. Working Paper 94-5. International Department Bank of Canada.
- De Vita, G. & Abbott, A. (2000). Real exchange rate volatility and US exports: an ARDL bounds testing approach. Journal of Economic Issues. 9(1): 69-78.
- Doroodian, K. (1999). Does Exchange Rate Volatility Deter International Trade in Developing Countries?.  Journal of Asian Economics. 10(5): 465-474.
- Farahbakhsh, N. & Mehrabiyan, A. (2001). Dynamic analysis of function import demand. Jounal of Economics Research. (1): pp. 29-42.(in Persian).
- Falahi, M. Homayuni far, M. & yavari, Z. (2013). Effects of exchange rate volatility on the demand for export apples and potatoes (developing countries, major producer and exporter). Journal of Agricultural Economics and Development. 27(3): 204-212 .(in Persian).
- Food and Agriculture Organization (FAO).( 2012).  www.fao.org.
- Goldstein, M. & Khan, M. (1976). The Supply And Demand For Exports: A Simultaneous Approach. International Journal of Monetary Fund.  5(4): 275-286.
- Hallafi, H. R. Eghbali, A. R. & Gaskari, R.(2004). Real Exchange Rate Misalignment and Economic Growth in Iran’s Economy. Journal of Economic Research Review. 14(3): 167-187. (in Persian).
- Hashemi –Tabar, M. & Akbari. A .(2009). Agricultural Export and Exchange Rate Volatility in Iran’s Economy . International Conference on Applied Economics. 2(3): 219-224.
- Khosravi, M. & Mohseni, R. (2014). Effect of Exchange Rate Uncertainty on agricultural balance of trade in Iran. Journal of  Agricultural Economics. 8(2): 69-86. (In persion).
- Komijani, A. & Ebrahimi, S. (2013) . The effect of exchange rate volatility on productivity growth in developing countries by the level of financial development. Journal of  Applied Economics in Iran 2(6): 1-27. (In persion).
- Mehrabi Boshr Abadi, H. & Javedan, A. (2010).  The effect of exchange rate volatility on agricultural growth. Journal of  Agricultural Economics Research. 3(1): 27-46. (In persion).
- Mohammadi, H. & eidi zade, SH. (2014). Eviews econometric time series with the theory and application. Science publications, First Edition, Tehrn. (In persion).
- Mortazazvi, S. Zamani, A.M. Noori, M. & Nader, H. (2011) . Effect of exchange rate volatility on Iranian pistachio exports. Journal of Agricultural Economics and Development. 25(3): 347-354. (In persion).
- Nofersti, M.(1999). Unit root and co-integration in econometrics. Rasa Institute of Cultural Services, Fourth Edition, Tehran. (In persion).
- Rutto, R. & Ondiek, A . (2014 ). Impact of exchange rate volatility on kenya’s tea exports. International Journal of Economics,Commerce and Management, United Kingdom. 2(12) 1-18.
- Serenis, D. & Tsounis, N .(2013). Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia. International Conference on Applied Economics Procedia Economics and Finance. 5(1): 677 – 685.
- Safari, S. Rahmani, M. & Ahmadi, H. (2014). Investigate the effect of exchange rate volatility on agricultural exports in agricultural policies. Journal of Strategic policies  and macro. 2(5): 97-109. (In persion).
- Sun C. Kim M. Koo W. Cho G. & Jin H. (2002). The Effect of Exchange Rate Volatility on Wheat Trade Worldwide. Working Paper. Center for Agricultural Policy and Trade Studies.
- Suri, Q. (2012). Econometric associated with application of Eviews. , Culture Studies and Noor Science publications, Fourth Edition, Tehran. (In persion).
- Tashkini, a. & AndBastani,Q. (2006). Estimate the demand for imports to Iran.  Journal of  Business Research. 10(40): 205-226. . (In persion).
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (2014). www.unctad.org.
- World Bank (WB). (2014). www.worldbank.org.
- Yusoff, M. B. & Sabit, A. H. (2015). The Effects of Exchange Rate Volatility on ASEAN-China Bilateral Exports. Journal of Economics, Business and Management.  3(5): 479-482.
- Zamani, F. & Mehrabi Boshr Abadi, H. (2014).The effect of exchange rate volatility on trade in agricultural products in Iran. Journal of Agricultural Economics Research. 6(2): 13-28. (In persion).