بررسی عدم‌تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 کارشناس ارشد رشته بازاریابی محصولات کشاورزی.

3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره‌ی ١٣٩٣-١٣٧١ عدم‌تقارن بازار شکر با تکنیک هم‌جمعی یوهانسون و برآورد مدل تصحیح خطا بررسی شد. کاربرد روش هم جمعی در بازار واردات حاکی از وجود حداقل یک رابطه‌ی بلند‌مدت بین متغیرهای قیمت داخلی و وارداتی می‌باشد. آزمون علیت گرنجر نشان داد که یک رابطه‌ی علیت گرنجر یک طرفه از قیمت وارداتی به قیمت داخلی وجود دارد، نه یک رابطه‌ی علیت دو طرفه. برآورد الگوی انتقال قیمت از قیمت وارداتی به قیمت داخلی بیانگر وجود عدم‌تقارن در مکانیزم انتقال قیمت در بازار واردات شکر ایران می‌باشد. بررسی دلیل اصلی این عدم تقارن با استفاده از شاخص-های نسبت تمرکز و هرفیندال-هیرشمن حاکی از وجود تمرکز بالا و تسلط دو کشور امارات و برزیل در بازار واردات شکر ایران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Price Asymmetry in Market of Iran’s Sugar Imports

نویسندگان [English]

  • Farshid Eshraghi 1
  • Shayesteh Akbari 2
  • Ramtin Joolaie 3
1 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
2 کارشناس ارشد رشته بازاریابی محصولات کشاورزی.
3 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
چکیده [English]

In this study, using annual data over the period 1992-2014, asymmetry of sugar market with Johansen co-integration technique and estimation of error correction model were investigated. The application of collective method in import market indicates at least one long-term relationship between the variables of domestic and import prices. Granger causality test showed that there was a one-way Granger causality relationship of import prices to domestic ones not a two-way causality relationship. The estimation of price transmission from imported to domestic price indicates asymmetry in price transmission mechanism of the market of sugar imports in Iran. The study of the main reason for this asymmetry is to use the concentration ratio indexes and Herfindahl- Hirschman indicating high concentration and the dominance of two countries of UAE and Brazil in the market of imports of sugar in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Price Transfer
  • Price Asymmetry
  • Market Concentration
  • Sugar
  • Iran
- آل نبی املشی، س. کاظم نژاد، م. و برابری، ع. (1391). تجزیه و تحلیل نحوه انتقال قیمت و ارتباط قیمت شکر داخلی و وارداتی در ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 84: 176-161.
- بخشوده، م. (1378). انتقال قیمت های جهانی به بازار های داخلی محصولات کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی 2: 3-19.
- فرج زاده، ز. و اسماعیلی، ع.ا. (1389). تحلیل انتقال قیمت در بازار جهانی پسته. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 18(71): 98-69.
- قدمی کوهستانی، م. نیکوکار، ا. و دوراندیش، ا. (1389). الگوی آستانه ای انتقال قیمت در بازار مرغ ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی 24(3): 384-392.
- قهرمان زاده، م. و فلسفیان، آ. (1386). انتقال نامتقارن قیمت در قیمت در بازار گوشت ایران، پنجمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی. زاهدان.
- وزارت جهاد کشاورزی. ١٣٨۶. معاونت امور تولیدات گیاهی. برنامه پیشنهادی سازماندهی بازار شکر.
Refrences
- Acquah, H.G., & Lecturer, S. (2012). A threshold Cointegration Analysis of Aaymmetric Adjustiment in the  Ghanaian Maiez Markets, University of Cape Coast. Cape Coast. Ghana. 21-26.
- Brorson, B.W., Chavas, J.P., Grant, W.R., & Schanke, L.D. (1985). Marketing margins and price uncertainty: The Case of the U.S. Wheat Market. American Journal of Agricultural Economics. 67: pp. 521-28.
- Dutoit, L., Villafuerte. K. H. & Urrutia, C. (2009). Price transmission in Latin American maize and rice market, Department of Agricultural Economics and Rural Entwicklung, Universitt Gttingen, Germany: 1-46.
- Enders, W. & Granger, C.W. J. (1998). Unit-Root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business and Economies Statistics. 16: 304-311.
- Frigon, M., Maurice, D., & Romain, R. (1999). Asymmetry in farm-retail price transmission in the northeastern fluid milk market, Food Marketing Policy Center. Research Report No. 45.
- Minot, N. (2011). Transmission of World Food Price Changes to Market in Sub-Saharan Africa. International Food Policy Research Institute. Discussion paper. Available at:http://www.ifpri.org/cdmref/p15738coll2/id/124886/filename/124887.pdf
- Rao, B.B. & G. Rao. (2005). Are US Gasoline Price Adjustments Asymmetric?, working Paper. Department of Economics, the University of the South Pacific.
- Robles, M. (2011). Price Transmission from International Agricultural Commodity Market to Domestic Food Price: Case Study in Asia and Latin America, International Food Policy Research Institute.
- V. Cramon-Taubadel, S. & Loy, J. P. (1999). The Identification of Asymmetric price Transmission, Processes with Integrated Time Series. Jahrbucher fur Nationalokonomie und Statistik. 218 (1+2): 85-106.
- Weitzel, E.B. & Bayaner, H. (2007). Spatial Price Transmission on the Turkish Wheat Market: A Non-linear Approach, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Republic of Turkey.