ارزیابی تاثیر شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در روند توسعه اقتصادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی علوم اقتصادی،گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه ازاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

نظر به نقش پژوهش، توسعه و کاربردی سازی دانش در گسترش ظرفیت‌ها و ارتقای درجه‌ی بهره‌برداری از منابع در تحقق یک اقتصاد دانش‌بنیان، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مراکز رشد فناوری بر رشد اقتصادی انجام شده است. این پژوهش در دو مرحله انجام شد. ابتدا رویکردهای سیاستی کشورهای منتخب تطبیق و تحلیل شد. در مرحله دوم برای برآورد مدل‌های پژوهش از روش رگرسیون داده‌های ترکیبی استفاده شد. از این رو ابتدا داده‌ها جمع‌آوری و از نظر آمار توصیفی تحلیل شده و نهایتاً مورد تجزیه و تحلیل استنباطی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که بین پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد با رشد اقتصادی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد. همچنین، با افزایش یک درصدی شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و پارک‌های علمی، رشد اقتصادی ایران 0631/0 درصد بهبود یافته است. بنابراین ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش در جهت استقرار مراکز رشد و پارک‌های علمی، می‌تواند تضمین‌کننده‌ توسعه اقتصادی کشور باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of the impact of knowledge-based companies, incubators and science and technology parks in economic development

نویسندگان [English]

  • alireza askariGashtroodkhani 1
  • f h 2
1 دانشجوی علوم اقتصادی،گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه ازاد اسلامی، یزد، ایران.
2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.
چکیده [English]

Regarding to role of reaserch, development, and Knowledge utilization for capacity expansion and upgrade exploitation of resources in realization of a knowledge-based economy. This study aimed to assess the impact of science and technology parks and incubators on economic growth. This study was conducted in two phases. First, policy approaches of the selected countries were studied analyzed. In the second phase, panel data regression was used to estimate the research models. Thus at first, data analyzed by descriptive statistics and then analyzed by analytic statstics methods. Findings showed that there is a significant positive correlation between science and technology parks and incubators with economic growth. As much as, with an one percent increase of the knowledge-based companies, incubators and science parks, economic growth improved 0.0631 percent. Thus development of knowledge-based companies and attempt to establish incubators and science parks can ensure sustainable economic development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Science and Technology Parks
  • Technology Incubators
  • knowledge-based companies
 
- اشرف زاده، ح.ر. و مهرگان، ن. (1387 ). برآورد حجم فعالیتهای اقتصادی زیرزمینی در ایران با استفاده از روش تقاضا برای اسکناس و مسکوک در گردش؛ سومین همایش قاچاق کالا، تهران: دانشگاه تربیت مدرس.
- امیراحمدی، ه. (1374). پارک‌های علمی یک ارزیابی انتقادی، رهیافت، ش. 10
- انتظاری، ی. (1383). تحلیل رابطه بین فن وسرمایه انسانی در صنایع مبتنی بر دانش. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی درآموزش عالی ، شماره 31 و 32
- انتظاری، ی. و محبوب، ح. (1392). تحلیل اقتصاد دانش ایران براساس سند چشم‌انداز 1404، مجله راهبرد فرهنگ.
- پایگاه اینترنتی وزارت علوم، پژوهشات و فناوری، (1394).
- تاروردی ممقانی، ی. (1388). تاثیر فناوری داده‌ها در توسعه و رشد کشورها
- جامى، م. (1387). مقایسه‌ى شاخص‌هاى R&D در سطح بین المللى، دفتر پژوهش و آموزش.
- جباری‌پور هریس، م. (1393). تبیین و نقش جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان در توسعه اقتصاد مقاومتی.
- حیدرى، ا. (1386). بررسی رابطه میان آموزش عالی و برنامه های توسعه در ژاپن و استفاده از دستاوردهای آن در تدوین برنامه چهارم توسعه.
- سلیمانی، م. (1391). بررسی پارک‌ها و مراکز رشد علم و فناوری ایران با نگاهی بر رویکرد جهانی. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد. شماره 32 .
- شعبانی، ا. و عبدالمالکی، ح. (1390). توسعه اقتصادی دانش پایه؛ مبانی نظری، تجربیات و الزامات سیاست‌گذاری (مقایسه تطبیقی ایران و کشورهای پیشرو)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه ریزی و بودجه، شماره 1، صص 97 تا 127 .
-شفیع‌زاده، ح. و سادات محسنی، ه. (1391). نشریه صنعت و دانشگاه، سال پنجم، شماره 17 و 18، پاییز و زمستان
- شیوا، ر. (1380). اثر تأمین مالی در درازمدت بر رشد و توسعه اقتصادی در ایران، مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 34
- صدیق، م. ج. (1387). جایگاه پارک‌های پژوهشاتی در نظام پژوهشاتی کشور، همایش علم و فناوری آینده و راهبردهاکارلسون، بو (1383)، فعالیت‌های اقتصادی کوچک، فناوری منعطف و پویایی صنعتی، مقاله دوم از کتاب، نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن، ترجمه جهانگیر مجیدی، تهران، مؤسسه فرهنگی رسا
- مشیری، ب.(1386). پارک های فناوری نسل سوم، فصلنامه پارک فناوری پردیس. 5 (14)، ص 14-10
- مهربانی، و. و جمالی‌پور، ه.(1391). بررسی فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی با تأکید بر آموزش و فنآوری؛ رهنمودهایی برای ایران، فصلنامه علمی و ترویجی صنعت و توسعه فناوری، بهار و تابستان.
- نجاری مقدم، ا. (2005). گزارش بازدید مطالعاتی از کشور کره جنوبی
-هاشم، ف. (1385). شرحی خلاصه از نظام اقتصاد مبتنی بر دانش KBE در سنگاپور، دفتر پژوهش فناوری وآموزش وزارت صنایع و معادن.
Refrences
- Kung. (1998). Global picture of science parks.TaiVan: national cheng Kung University
- OECD Innovation Policy Platform. Technology incubators. Last updated: February 2010. www.oecd.org/innovation /policyplatform
- Albert, ph. & Lynda, G. (2001). Incubator-growing out a review of literature. www.google.com (accessed September 2009)
- Cohen, W. & Leviathan. (1990). Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly, voI .35: 128‐1 52
- Doi, J. & Mino, K. (2005). “Technological spillovers and patterns of growth with sector –specific R&D”. Journal of Macroeconomics 27 PP. 557-578
- Romer, P.M. (1990). “Endogenous Technological Change”. Journal of Political Economy. PP. 71-102.
- Romer, P.M. (1994). "The origins of Endogenous Growth". Journal of Economic Perspectives 8(1):PP. 3-22.
- WWW. TECHNOPARK.ORG
- UNESCO SCIENC5 REPORT
-WWW . UNESCO . COM/ SCIENTIFIC DATA BASE  (1990 – 2012)