بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب(پسته، خرما، سیب و مرکبات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

4 استادیار پژوهشی موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

چکیده

با توجه به اهمیت بخش باغبانی دراقتصاد کشور از جهت تولید و مزیت نسبی، نیاز به توجه و تمرکز بیشتر و انجام سیاست­های حمایتی اصولی منجر به تقویت و پایداری جایگاه بخش باغبانی در ایران و جهان می‌گردد. دراین مطالعه به­طور خاص و هدفمند به بررسی میزان تاثیر حمایت از تولیدکننده با استفاده از شاخص حمایت از تولیدکننده و نیز تاثیر این شاخص بر متغیرهای مهمی مثل ریسک درآمدی و هزینه‌های تولید در این بخش پرداخته شد. شاخص حمایت از تولیدکننده در دوره­ی زمانی 1389-1368، برای محصولات منتخب باغی(سیب، خرما، مرکبات و پسته) محاسبه و اثر این شاخص برریسک درآمدی با استفاده از معیار ccv بررسی شدو نتایج نشان داد که به­طور متوسط حمایت­ها توانسته‌اند ریسک درآمدی را برای محصولات خرما، پسته، سیب و مرکبات به­ترتیب 5، 52/0، 5/11 و 06/31% کاهش دهند. تاثیر حمایت­ها بر هزینه­ی تولید نیز با برآورد تابع هزینه­ی تولید محصولات و محاسبه­ی کشش ریسک درآمدی و در نظر گرفتن تاثیر حمایت­ها بر ریسک درآمدی به­دست آمده و نتایج نشان می‌دهد که هزینه­ی تولید خرما، پسته، سیب و خرما به­ترتیب 4/0، 0، 04/0 و 05/0 کاهش پیدا کرده است.
 
طبقه­ بندیJEL:C53,C61,G11,G15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Government Support Policies on Income Risk And Production cost of Selected Horticultural Products (Pistachio, Date, Apple and Citrus)

نویسندگان [English]

  • Z. R 1
  • N. SH 2
  • H. M 3
  • A. K 4
چکیده [English]

The Effects of Government Support Policies on Income Risk
And Production cost of Selected Horticultural Products
(Pistachio, Date, Apple and Citrus)
Considering the importance of horticultural subsector in the Iranian economy with its share in production and comparative advantage, this paper aims to asses the impact of producer support policies using producer support estimate (PSE) method with emphasis on variables such as income risk and production costs. PSE was calculated for selected horticultural products (Pistachios, dates, apples and citrus) for 1989-2010 periods. The effect of PSE on the income risk was estimated using standard coefficient of variation of Cady and Della Valle (CCV). The results showed that government support policies reduced income risk by 52.5, 0, 11.5, and 31.06 percent for date, pistachio, apple and citrus respectively. The effect of supporting policies on production cost was estimated using production cost function showed that production cost of date, pistachio, apple and citrus declined by 0.4, 0, 0.04 and 0.05 percent respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income risk
  • supporting policies
  • horticultural products
  • Production Cost