مقایسه نگرش روستائیان و دهیاران در رابطه با عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی در روستا (مطالعه موردی: شهرستان چرداول دراستان ایلام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

2 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه ای نگرش روستائیان و دهیاران در عملکرد دهیاری ها در رابطه با اجرایی شدن شاخص های طرح هادی در روستا است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی می باشد. این تحقیق شامل دو نمونه آماری است. دهیاران که تعداد آنها 100 نفر می باشد و روستائیان که بر اساس رابطه کوکران 303 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و بصورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات مربوط به این دو جامعه است. پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ (مقدار 0.86) بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که ویژگی های فردی روستائیان و دهیاران بر عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی مؤثر است. همچنین، بین میزان نگرش روستائیان و دهیاران با شاخص های اجتماعی و شاخص های فیزیکی- کالبدی عملکرد دهیاری ها در اجرای طرح هادی رابطه ی معنی داری مشاهده گردید اما برای شاخص های اقتصادی این رابطه معنی دار نبود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of rural individuals and dehyaran attitudes in relation to dehrari’s activities in Hadi project

نویسندگان [English]

  • Mohammad Kavoosi Kalashami 1
  • Tayebbe Hatamnia 2
  • Mohammad Karim Motamed 2
1 Assistant Professor, Department of Agriculutral Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan
چکیده [English]

Main purpose of this study was to survey comparative study of the attitudes of rural people and dehyaran in relation to dehrari’s activities in hadi plan. The research method is descriptive and analytical approach. This study consisted of two groups (rural people and dehyaran). The population of dehyaran was 100 individuals and rural people was 303 that by Cochran formula selected randomly. The main tool of data collection was questiounire. The evaluate of reliability questionnaire obtained 0.86 with Cronbach's alpha. The results showed that the charactristics of rural people and Dehyaran were significant correlation with participation in relation to dehrari’s activities in hadi plan. The attitudes of rural people and dehyaran were significant correlation with social aspect and physical expension aspect in relation to dehrari’s activities in hadi plan but no significant correlation with economic aspects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Dehyaran
  • Social Aspects
  • Economic Aspects
  • Hadi project
-         احمدیان، ر.، محمدی ماکرانی، ح.، و موسوی، س.(1387) ویژگی­های شکلی بافت­های روستایی ایران. آبادی (3)6، صص. 17-9.
-         بدری س. ع.، اکبریان­رونیزی، س.ر. و قصابی، م.ج. (1392). نقش مدیریت محلی در توسعه کالبدی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: شهرستان آران و بیدگل). پژوهش­های روستایی، (2)4، صص. 276-249.
-         تقدیسی، ا.، سوری، ف.، صیدایی، ا.، و کاظمی، ز. (1391). بررسی و ارزیابی مقدار عملکرد دهیاران در مدیریت روستایی (بخش کونانی شهرستان کوهدشت). مدیریت شهری، 28، صص. 37-21.
-         تودارو، م، (1364)، توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: نشر سازمان برنامه وبودجه.
-         چوبچیان، ش.، کلانتری، خ.، و شعبانعلی­فمی، ح. (1386). عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری­های استان گیلان، ماهنامه دهیاری­ها، 15، صص. 24-16.
-         حیدری، ا. همای­صالحی، خ.، و رحمانی، ب. (1390). سنجش رضایت روستاییان از عملکرد دهیاری­ها (شهرستان شمیرانات، دهستان لواسان بزرگ). جغرافیا، 19، صص. 145-128.
-         شکوری، ع.، و شمس­الدینی، ع. (1393). سنجش تحقق­پذیری ابعاد اجتماعی– اقتصادی اجرایی طرح هادی در سکونتگاه­های روستایی، مورد شناسی: روستای کناره-شهرستان مرو دشت. جغرافیا و آمایش شهری، 13، صص. 52-39.
-         شمس­الدینی، ع. و شکوری، ع. (1394). ارزشیابی کالبدی – فضایی اجرای طرح ادی در روستای فتح آباد- شهرستان مرودشت. مسکن و محیط روستا، 152، صص. 114-101.
-         عظیمی، ن.، و جمشیدیان­مجاور، م. (1384). بررسی اثرات کالبدی اجرای طرح­های هادی روستایی، مطالعه موردی غرب گیلان. هنرهای زیبا، 22، صص. 34-25.
-         عظیمی، ن.، مولایی هشتچین، ن.، و علیزاده، ع. ض. (1390). بررسی عوامل جغرافیایی موفقیت اجرای طرح هادی روستایی در شرق استان گیلان. چشم انداز جغرافیایی، (1)6، صص. 98-84.
-         عنابستانی، ع.ا. (1393). تحلیل اثرگذاری عوامل ساختاری نهادی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرای طرح­های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستی شهرستان خواف). برنامه­ریزی منطقه­ای، (1)4، صص. 59-45.
-         عنابستانی، ع.ا. (1393). نقش نگرش فکری و فلسفی موثر بر مشارکت روستاییان در فرایند اجرایی طرح هادی روستایی مطالعه موردی شهرستان خواف. مجله آمایش جغرافیایی فضا، 11، صص. 34-23.
-         فال­سلیمان، م.، صادقی، ح. و مرادی، م. (1391). بررسی و ارزیابی عملکرد دهیاران در فرایند مدیریت و توسعه روستایی (بخش مرکزی شهرستان بیرجند). پژوهش­ و برنامه­ریزی روستایی، (1)1، صص. 96-73.
-         قاسمی­بادی، ح.ر. (1388). تحلیل عملکرد دهیاری­ها در توسعه روستایی، پایان­نامه کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی دانشگاه تهران. ص. 9.
-         قنبری، س. کیوانفر. ب. (1395). مدیریت محلی و نقش ان در توسعه کاربردی سکونتگاه­های روستایی (مورد مطالعه دو نقطه شهرستان چناران). برنامه­ریزی منطقه­ای. 22، صص. 146-135.
-         لهسایی­زاده، ع. (1388). مدیریت روستایی در ایران معاصر. تعاون، 203-202، صص. 18-6.
-         مهدوی، م.، و نجفی کانی، ع. ا. (1384). دهیاری­های، تجربه­ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران (نمونه موردی: دهیاری­های استان آذربایجان غربی). پژوهش­های جغرافیایی، 53، صص. 39-21.
-         نعمتی، م. و بدری، س. ع.(1386). ارزیابی نقش کارکردی نظام نوین مدیریت روستایی، مقایسه تطبیقی دهیاری­های فعال در روستاهای کوچک و بزرگ، مطالعه­ی موردی: استان گلستان، مجله پژوهش­های جغرافیایی، 59، صص. 176-151.
-         هاشمی، س.س.، مطیعی­لنگرودی، س.ح.، قدیری معصوم، م.، رضوانی، م.ر. و مقیمی، س.م. (1390). تبیین نقش دهیاری­ها و شوراهای اسلامی در توسعه کارآفرینی روستایی (مطالعه موردی: بهباباد استان یزد). فصلنامه پژوهش­های روستایی، 1، صص. 114-93.
 
Refrences
- Walker, D. H. (2001). Decision support, learning and rural resource management. Agricultural Systems 73, pp. 113–127.
- Valencia S.C., Flanders, D.N., & Kozak, R.A. (2010). Participatory landscape planning and sustainable community development: methodological observation form acase study in rural Mexico. Landscape and Urban Planning, 94, pp. 63-70.
- Misra. R. P. (1985). Rural project management, written by Devendra Prasad pandey.  New Delhi: New Age International publishers, 230 p.