عوامل اثرگذار بر سطح مصرف محصولات لبنی بومی (مطالعه موردی: خانوارهای شهری در کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد سبزوار

2 دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- گروه اقتصادکشاورزی

3 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

اهمیت روزافزون موضوع تولید غذاهای سالم و مغذی، فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان محصولات محلی و بومی است تا با شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان، بتوانند سطح تولید را افزایش داده و از این مسیر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، افزایش اشتغال و افزایش ارزش‌افزوده کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر سطح مصرف محصولات لبنی محلی و بومی در بین خانوارهای شهری شهرستان کرمانشاه می‌باشد. داده‌ها و اطلاعات با تکمیل233 پرسشنامه به روش نمونه‌گیری ساده با انتساب متناسب در سال 1395 جمع‌آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی اطلاعات، مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 5 گروه خانوارهای با سطح مصرف محصولات بومی خیلی کم (یا عدم مصرف)، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد استفاده ‌شده است. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، وفاداری به نام تجاری، تنوع محصولات بومی، توزیع و دسترسی به محصولات بومی، شکل عرضه و بسته‌بندی محصولات و سابقه مصرف محصولات بومی می‌تواند روی سطح مصرف محصولات محلی بومی اثر معناداری بر جای بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the level of consumption of local dairy products (Case study: urban households in Kermanshah)

نویسندگان [English]

  • Morteza Mohammadi 1
  • Hosein Mohammadi 2
  • Afsaneh Sheykhian 3
1 Sabzevar
2 Agricultural Economics Department
3 Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Paying attention to the food industry and the increasing and growing importance of the issue of healthy and nutrient food production is a valuable opportunity for local producers to increase the level of production by identifying target markets and customers, and thereby increasing producer income per capita, Increase employment and increase value added. The purpose of this study was to identify the factors affecting the level of consumption of local and native dairy products among households in Kermanshah. Data and information were collected by completing 233 questionnaires by simple sampling method with an appropriate assignment in Kermanshah city in 2017. Because of the ordering nature of the information, the ordered logit model has been used in order to assess the level of native dairy products consumption. The results of the model showed that household income, brand loyalty, indigenous diversity, distribution and access to indigenous products, the form of supply and packaging of products, and the history of consumption of native products could have a positive and significant effect on the level of native local consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consumption level
  • Ordered Logit
  • Local Dairy Products
  • Consumer Loyalty
- Aertsens, J. (2011). Organic food as an emerging market: personal determinants of consumption, supply governance and retail strategies Ghent University, pp 1-219.
- Burgess, K. (2014). Milk and Dairy Products in Human Nutrition (2013), by E. Muehlhoff, A. Bennett and D. McMahon, Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome. E‐ISBN: 978‐92‐5‐107864‐8 (PDF). Available on web‐site (publications-sales@ fao. org). International Journal of Dairy Technology, 67(2), pp 303-304.
- Du Plooy, Z., Schönfeldt, H. C., & Hall, N. (2018). The role of traditional foods in food-based dietary guidelines–A South African case study on maas (cultured milk). Food chemistry, 238, pp 22-28.
- Feldmann, C., & Hamm, U. (2015). Consumers’ perceptions and preferences for local food: A review. Food Quality and Preference, 40, pp 152-164.
- Fernández-Ferrín, P., Calvo-Turrientes, A., Bande, B., Artaraz-Miñón, M., & Galán-Ladero, M. M. (2018). The valuation and purchase of food products that combine local, regional and traditional features: The influence of consumer ethnocentrism. Food Quality and Preference, 64, pp138-147.