بررسی اثر رشد اقتصادی بر مصرف منابع آب؛ در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس EKC (مطالعه موردی: کشورهای منتخب 2012-1992)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

2 گروه اقتصاد اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

3 گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، تهران، ایران

چکیده

تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه‌ای زنگوله‌ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می‌باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلیِ «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمونِ انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Economic Growth On Water Resources Consumption; In The Framework of The Environmental Kuznets Curve EKC (Case Study: Selected Countries 1992-2012)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Heidari 1
  • Amir Khademaliozadeh 2
  • Morteza Khorsandi 3
1 Faculty of Economics, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran
2 Islamic Economics Department, Faculty of Economics, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran
3 Energy Economics Department, Faculty of Economics, Allameh Tabatabae'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this research is to set out to answer that, in the selected countries that are facing the challenge of drought and shortage of water, what kind of relationship exists between economic growth and water consumption. The method of this research is both descriptive and regression-oriented and is carried out by investigating the panel data statistics of some 60 countries during the years 1992-2012 and via the panel data analysis method. The gentility of the research lies in achieving the relationship between per capita economic growth and per capita water consumption in Iran. The findings of the research show that there exists a bell-shaped relationship between the economic growth and the consumption of water, such that with increases in the per capita income, the water consumption rises to the point which is the point of maximum of the foregoing bell, and as the economic growth continues, the consumption falls further and further short of the maximum. Moreover, the rate of urbanization has been found to have a considerable influence on the water consumption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Growth
  • Water Use
  • Environmental Kuznets Curve (EKC)
Barbier, E. (2004). Water and Economic Growth, Economic Record, 80: pp. 1-16.
- Cazcarro, I., Durate, R., & Sanchez-choliz, J. (2013). Economic Growth and the Evolution of Water Consumption in Spain: A Structural Decomposition Analysis, Ecological Economics, 96: pp .51-61.
- Cole, M.A. (2004). Economic Growth and Water Use, Applied Economics Letters, 11: pp. 1-4.
- Durate, R., Pinilla, V., & Serrano, A. (2013). Is There an Environmental Kuznets Curve for Water Use? A Panel Smooth Transition Regression Approach, Economic Modelling, 31: pp. 518-527.
- Grossman, G.E., & Krueger, A.B. (1991). Environmental Impacts of a North American Free Trade Agreement, NBER Working Paper No.3914, Issued in November 1991
- Grossman, G.E., & Krueger, A.B. (1995). Economic Growth and the Environment, Quarterly Journal of Economics, 2: pp.353–377.
- Katz, D. (2014). Water Use and Economic Growth: Reconsidering the Environmental Kuznets Curve (EKC) relationship, Journal of Cleaner Production, 88: pp 1-9.
- Katz, D.l. (2008). Water Economics Growth and Conflict: Three Studies. University Of Michigan, Online Available: https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/60789
- Ngoran, S.D.,Xue, X., & Wesseh, J.K. (2016). Signature of Water Resource Consumption on Sustainable Economic Growth in Sub-Saharan African Countries, International Journal of Sustainable Built Environment, 4: pp. 114-122.
- Orubo O.C., Omotor, D.G. (2011). Environmental Quality and Economic Growth: Searching for Environmental Kuznets Curves for Air and Water Pollutants in Africa, Energy Policy, 39: pp. 4178-4188.
- Pnaayotou, T. (1993). Empirical Tests and Policy Analysis of Environmental Degradation at Different Stages of Economic Development, Working paper WP238. Technology and Environment program, International Labor Office, Geneva.
- Shafik, N., & Bandyopadhyay, S. (1992). Economic Growth and Environmental Quality: Time Series and Cross-Country Evidence, World Bank Policy Research Working Paper.
- UNESCO. (2003). Water for People, Water for Life, United Nations World Water Development Report.
- World Bank. (2005). World Development Report.
- Yoo, S., (2007). Urban Water Consumption and Regional Economic Growth: The Case of Taejeon, Korea, Water Resource Management, 21: pp. 1353-1361.