اندازه‌گیری قدرت بازارو حاشیه بازاری خرما با استفاده از مدل سازمان صنعتی جدید (مطالعه موردی استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه ارومیه- hv,ldi

2 دانشگاه

چکیده

قدرت بازار را می‌توان به عنوان توانایی یک بازیگر جهت کسب سودهای اقتصادی بالاتر از نرمال دانست که ناشی از عواملی چون موانع ورود به بازار، مسائل کارائی بازار ، مزیت های حق ثبت و اختراع و غیره می‌باشد. در سال 1395سهم محصولات کشاورزی از صادرات غیرنفتی ۵/ ۱۳ درصد است که از این رقم سهم صادرات خرما ۴ درصد می‌باشد. با توجه به اهمیت این صنعت، این مقاله بر آن است تا به سنجش قدرت بازاری در این صنعت با توجه به نااطمینانی قیمت محصول بپردازد. داده های مورد نیاز این پژوهش در بازده زمانی1380 تا 1395و از طریق سازمان جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران جمع آوری گردید. به منظور بررسی قدرت بازار و حاشیه بازاریابی خرما در استان خوزستان از چارچوب نظری اودنل استفاده شده است. روابط بلندمدت و کوتاه‌مدت نیز با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل ضریب تصحیح خطا (ECM) بدست آمده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رفتار تعیین قیمت در بازار سطوح مزرعه و خرده‌فروشی خرمای استان رقابت ناقص است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Market Power and Marketing Margin of Date Using New Industrial Organization Model (Case Study of Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • Ozra Javanbakht 1
  • azar shahbazi 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Urmia University
2 M.Sc. in Agricultural Economics, University of Urmia (Ph.D. Student in Agricultural Economics, University of Tabriz).
چکیده [English]

Market power is defined as the ability of an actor to achieve higher economic profits than normal due to factors such as barriers to entry, market efficiency issues, patent and patent advantages. In 1395, share of agricultural products in non-oil exports was 13.5 percent, of which the share of dates export was 4 percent. Considering the importance of this industry in country and the issues that have been addressed in the marketing and marketing of dates in Khuzestan, which is the main hub for the export of palm products, this paper seeks to measure market power in this industry due to price uncertainty. required data were collected during the period 1380 to 1395 through the Agricultural Jihad Organization and Statistics Center of Iran. In order to study dates market power and marketing margin in Khuzestan province, the theoretical framework of O'Donnell is used. Long-term and short-term relationships are also achieved using the ARDL and Error Correction Models. The results show that price determination behavior in farm and retail markets in this province is imperfect competition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market power
  • ARDL model
  • New Empirical Industrial Organization Model (NEIO)
  • Khuzestan
Performance of Vegetable Production and Marketing in Peri-Urban Kumasi, Ghana. Journal of Agricultural Science;  9(3): 202- 218.
Performance of Vegetable Production and Marketing in Peri-Urban Kumasi, Ghana. Journal of Agricultural Science;  9(3): 202- 218.
- Abdullahi Ezat Ebadi, M. (2010). Calculation of Monopoly Degree in Iranian Pistachio Domestic Markets, Journal of Agricultural Economics and Development, 24(3): 335-345. .(In Persian)
- Boateng, V,. Amfo, M,. Abubakari, A & Yeboah, O. (2016 ). Do marketing margins determine local leafy vegetables marketing in the Tamale Metropolis?, Journal of Business Management, 10(5): 98-108
- Banerjee, A; Dolado, J.J; & Mestre, R. (1992). On Some Simple Tests for Cointegration: The Cost of Simplicity, Bank of Spain Working Paper, 9302.
- Bakhshandeh, M., & Farajpour, D. (2011). Estimation of Oil Seed Import Demand Function in Iran. M.Sc in Agricultural Economics, Khuzestan University of Science and Research  . (In Persian)   
- Deodhar, S.Y. & Sholdon, I.M. (1995). Is Foreign Trade Perfectly Competitive? An Analysis of the German Market for Banana Imports). Journal of Agricultural Economics,46: 336-348.
- Gholipourmadeh, M. Abedi Seroustani, & Julai, R. (2015). Local Farm Marketing Challenges for Family Farms. Third National Conference on Sustainable Agriculture and Natural Resources, Tehran. .(In Persian)
- Jame bozorgi, M., Salehi, H., Hosseini, V., Feizbakhsh, R, & Ramazani, S. (2015). Investigating the Margin of the Sturgeon Fish Market in Iran. Fisheries Quarterly,68( 2): 199-207. (In Persian)
- Jamshidi, K. Mozaffari, Z & Kazerouni, A. (2013). Investigating the Marketing Margin of Honey in West Azarbaijan. (In Persian)
- Province. Second National Conference on Management Dynamics, Economic Development and Financial Management, Shiraz. (In Persian)
- Janifa U. A, Imran Omar, M.d. Sabur, S.A. Moniruzzaman, M. Haque, M.D.S. (2014). Analysis of Marketing function, Marketing efficiency and Spatial cointegration of Rohu (Labeo Rohita) Fish in some selected Areas of Bangladesh. Business & Financial Affairs,3(3): 1-9.
- Khodadad Kashi, F. Ebadi, j. Kialhosseini, & Heydari, Kh. (2016). Measuring the Monopoly Power of Manufacturing Industries in Iran. Journal of Economic Modeling. 11(1):  45-62. (In Persian)
- Khuzestan Agricultural Jihad Organization. (2016). Mazhari, M. Yazdani, S. (2004). Market Power Measurement Using New Industrial Organization Model (Case Study: Conversion Industries in Khorasan Province), Iranian Journal of Agricultural Science, 36( 1):  159- 167. (In Persian)
- Nafersty, M. (1997). The Root of a Common Core in Econometrics. Tehran: Rasa Cultural Services Institute.
- Husseini, M. & Hooman, T. (2007). A Study of the World Dates and Target Markets of Iranian Export Dates. Journal of Agricultural Economics and Development, 15(57):1-29. (In Persian)
- Hosseini, S. Abbasifar, A & Shahbazi, H. (A 2007). Investigation of Market Power in Iranian Red Meat Marketing Chain. Agricultural Economics and Development, 62: 120-105. (In Persian)
- Hosseini, S. Shahbazi, H & Abbasifar, A. (B 2007). Investigation of Market Power in Iran Sugar Import Market. Iranian Journal of Economic Research, 34: 160-145. (In Persian)
- O’Donnell, C.J. (1999). (Marketing Margins and Market Power In The Australian Dairy Processing And Retailing Sectors).43rd Annual conference Of The Australian Agricultural And Resource Economics Society Christchurch.
- Shahi Tash; Nowruz, A. (2014) Parametric calculation of Lerner index and evaluation of competitiveness and monopoly of Iranian industries. Economic Modeling Quarterly 8: 89-71 .(In Persian)
- Thaskini, A. (1384). Microfit Applied Econometrics. Tehran Debagaran Publications, Tehran, Iran,  57: 1-29. (In Persian)
- Vali Zadeh, A & javanbakht, O. (2011) Investigation of Kiwi Marketing and Margin Marketing Channels in Mazandaran Province. 6th Agricultural Research Findings Conference, Sanandaj, Kurdistan University.(In Persian)
- Wang, J. & Toure, M. (2013). Marketing margin analysis of tomato in the district of Bamako, Republic of Mali. Journal of Agricultural Economics and Development, 2(3): 084-089.
- Zarainejad, M. & Saadat Mehr, M. (2007). Money supply in the Iranian economy. Journal of Business Research, 45: 1-22. (In Persian)
- Zeraat kish, y, & Omidvar, Z. (2015). Investigating the Market Power of Trout in Iran. Journal of Reproduction and Aquaculture Sciences, 9: 27-52. (In Persian)