محاسبه کشش و بهره وری نهاده های تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

هدف این پژوهش محاسبه بهره وری نهاده ها و کشش تولید در گاوداریهای صنعتی استان چهارمحال و بختیاری است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل86 گاوداری تعیین شده است. داده ها به روش اسنادی و با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داد ها از مدل رگرسیون ترکیبی MIDAS بهره گرفته شده است. برای سنجش کشش و بهره وری نهادهای تولید، از تابع تولید ترانسندنتال و همچنین برای آزمون برازش مدل و معنی دار بودن متغیرها، به ترتیب از آماره های F و t استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره وری نهایی آخرین رأس گاوشیری، نیروی کار، دارو و خدمات بهداشتی و مصرف کنسانتره در گاوداری های مورد بررسی مثبت است ولی بهره وری نهایی مصرف سوخت و علوفه و مواد خشبی منفی است، همچنین برای 4/26 درصد گاوداریها بهره وری کل عوامل تولید کمتر از یک است و این گاوداری ها با زیان مواجه بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculation of elasticity and Productivity of Production Factors in Industrial Dairies in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسنده [English]

  • M. Bakhshenejad
Associate Professor, Accounting, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to calculate inputs' productivity and production elasticity in industrial farms in Chaharmahal and Bakhtaran province. The random sampling method is simple and the sample size is determined based on the Cochran formula of 86 dairy farms. Data were collected using a questionnaire and a census questionnaire. MIDAS regression model is used to analyze the data. To measure the traction and productivity of production institutions, the transcendental production function, as well as the fit of the model and the variables are meaningful, were used, respectively, from the F and t statistics. The results of this study indicate that the final productivity of the last breeder, labor force, drug and health services and consumption of concentrate in the tested dairy farms is positive, but the final consumption of fuel and fodder and crude oil is negative. Also, for 26.4% of dairy farms, the total factor productivity is less than one, and these dairy farms are at a disadvantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marginal Productivity
  • transcendental production function
  • Elasticity of Product
- Amini, S. Yazdani, A. CHizi, A. H. AAlaei Bourojeni, P. & Rafeei, H. (2013). The Effect of Management Factors on Production and Profitability of Dairy Cattle Industrial Farms, Case study south of Tehran Province, Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 1(44): 67-76. (In Persian)
- AkbarI Agajani, A. Zali, A. Ganj KhanloU, M. Dehgan & Banhdaki, M. (2011). Investigation of the Effect of Feed Forage Quality in Dairy Dairy Rat Production and Livestock Performance, Journal of Pasture, 5(1): 1-7. (In Persian)
- Amini Shal, H. Yazdani, A.R. Chizari, A. & Alayee Brojeni, P. (2011). The economic valuation of Industrial farms of cow nurture in Pakdasht and Rey Township. The thesis of Master of Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, 2(65): (In Persian).
- Atli, O., & Kahraman, C. (2014). Resource-constrained project scheduling problem with multiple execution Modes and fuzzy/crisp activity durations. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 26(4): 2001-2020.
- Amini shal, S.H., Yazdani, A., Chizari, A., and Alaei Broujeni, P. 2013. Measuring efficiency of Industrial dairy Farms using DEA method: case study, south of Tehran province. Journal of Agricultural economics. 1(4): 105-120. (In Persian).
- Bayati, A. Abolhasani, L. & Shasavani, N. (2015). Energy flow in traditional dairy cattle units with an emphasis on Emissions of greenhouse gases from electricity production and the use of machinery and equipment, Mashhad Ferdowsi University, Journal of Agroecology, 8(3): 251-262. (In Persian).
- Didarkhah, M. & Farhangfar, H.(2017). Investigating the Factors Affecting Productivity in Milk Dairy Dairies, the First National Conference on New Agricultural Production Opportunities and Employment in the East of the Country (in Respect to the Resistance Economics Goals), Birjand University. (In Persian).
- Dashti, Gh. (2008). The productivity growth assessment of productive inputs in cow industrial units of Iran. 3th Congress of Animal Sciences, University of Mashhad Ferdowsi, pp. 124-128 (In Persian).
- Fraser, I., & Hone, P. (2001). Farm-level efficiency and productivity measurement using panel data: Wool Production in south-west Victoria. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics, 45: 215-232.
- Fathizadeh Golshani, R. Garabati, A. & Mehdizadeh. M. (2012). Measuring technical efficiency and return on the Scale of Holstein cattle breeding units in Guilan province using data coverage analysis, Iranian Journal of Animal Science, 3(4): 521-530. (In Persian).
- Habibi, F. Barzinpour, F. & Sadjadi. J. (2018). Resource-constrained project scheduling problem: review of Past and recent developments, 3: 55–88. (In Persian).
- Hagigatnejad, M. Rafeiei, H. & Yazdani, A. (2013). Comparison of efficiency and productivity index in dairy cattle Industrial farms: Case study of Isfahan city, Journal of Research in Ruminants, 1(4): 177-194. (In Persian).
- Hagigatnejad, M. Rafeiei, H. & Yazdani, A. (2017). Factors affecting milk production and profit in dairy farms in Isfahan, Journal of Research on Animal Production, 8(16): 129-136. (In Persian).
- Imami Meibodi, A. (2005). The principles of efficiency and productivity measurement (practical and Applied), Second Printing, Publishing Studies and Research Institute of Commerce, Tehran. (In Persian).
- Iran statistics Organization. (2016). Statistic results in industrial farms of Iran. www.Amar.ir.
- Mohseni Arzghoni, E. Yazdani, A. & Kashefi, H. (2016). Estimating Total Productivity Productivity and Measurement of Milk Production Capacity in Industrial Dairies of Mazandaran Province, Journal of Rhubarb, 4(3): 157-170. (In Persian).
- Mashayekhi, S. & Ordoukhani, M.R. (2013). Factor productivity in industrial dairy farms in Shahriar Township. 
- Journal of Animal Science, 98: pp.  25-33. (In Persian).
Mofidi, M. Motamedi, J. Alijanpoor, A. Fayaz, M. & Mohseni, A. (2019). Economic analysis of production and Technical efficiency of industrial and traditional animal husbandry systems in Maragheh, East Azarbaijan Province. 481-492: 4(12). (In Persian).
- Nemati, M. & Hasan pour, B. (2005). Analysis of production function and technical efficiency of dairy farms in Kohgilouyeh and Boyerahmad province, Conference on Agricultural Economics, Volume 5. (In Persian).
- Porkand, S., Motamed, M. O. 2011. Analysis of Productivity Productivity in the Poultry Industry of Broiler Chickens "Case Study: Gilan Province", Agricultural Economics Research, 3: 99-116. (In Persian).
- Rafeiei, H. Heidari Khormizi, S.R. & Ganjkhanlou, M. (2011). Measuring total factor productivity and Calculating efiicieny and return to scale in industrial dairy farms: case study, Gilan province.Journal of Agricultural economics researches. 4: 117-132. (In Persian).
- Shahnavazi, A. (2018). Evaluation of the efficiency of milk production units in the city of Mianeh, Journal of Animal Production Research, 2(7): 13-21. (In Persian).
- ShirzD Kebriaei, A. & Zibaei, M. (2008). Systemic evaluation of milk production profitability problems in industrial Farms of Fars province, No, 1: 185-199. (In Persian)
- Taheri Rikandeh, O. Rafei, H. Mohamadian, F. & Norouzi, H. (2017). Investigating the relationship between the Diversity of productive activities and total factor productivity in the agricultural sector, Agricultural Economics and Development, 99: 41-77. (In Persian)