ارزیابی اثر ساختار بازار واردکنندگان اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

کشمش یکی از محصولات مهم صادراتی ایران است که همواره از مزیت صادراتی برخوردار است. با این وجود، میزان صادرات ایران به اتحادیه اروپا به عنوان بزرگترین واردکننده کشمش دنیا بسیارپایین است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مؤلفه‌های اثرگذار با تاکید بر نقش ساختار بازار وارداتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران به این اتحادیه در دوره زمانی 2016-2001 است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش حاضر، از الگوی جاذبه با استفاده از داده‌های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. براساس نتایج، متغیر درآمد سرانه شرکای تجاری، اثر مثبت و معنی‌دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. درحالی‌که تفاوت اقتصادی میان ایران و شرکای تجاری و بحران اقتصادی جهانی اثری منفی و معنی‌دار بر صادرات کشمش ایران داشته است. همچنین ساختار بازار وارداتی شرکای تجاری اثری معنی‌دار بر صادرات کشمش ایران ندارد. در نتیجه ساختار بازار وارداتی عامل محدودکننده جدی به شمار نمی‌رود. براین اساس پیشنهاد می‌شود صادرکنندگان بابرنامه‌های مناسب بازاریابی، نفوذ به بازارهای کشورهای اتحادیه اروپا را به عنوان یکی از مهمترین و پردرآمدترین بازارهای هدف در برنامه‌های صادراتی پیش‌رو قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of EU Importers Market Structure on Iran's Raisin Exports

نویسندگان [English]

  • Milad Aminizadeh 1
  • Ahmad Ghasemi 3
  • Mohamadreza Ramezani 3
1 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi University of Mashhad
3 Ph.D. Student in Agricultural Economics, University of Tehran.
چکیده [English]

Raisin is one of the most important agricultural export products of Iran, which has always been an export advantage. However, Iran's raisin export to the EU as the largest raisin importer in the world is very low. Therefore, this study aimed to evaluate the effective factors with emphasis on the role of import market structure on Iran’s raisin exports to EU during period of 2001-2016. To achieve the objective of this study, gravity model was carried out based on unbalanced panel data. Findings indicate that per-capita income of the EU countries has a positive and significant effect on Iran's exports while the effect of economic difference between Iran and its partners and the economic crisis turned out to be negative and significant. Also, import market structure of trading partners has no significant effect on Iran’s raisin export. As a result import market structure is not a serious limiting factor. Accordingly, it is recommended that raisin exporters penetrate into the EU market as one of the most important and profitable destination markets in future export programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • European Union
  • Gravity Model
  • Iran
  • Raisin Exports
Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A., & Mehrparvar Hosseini, E. (2014). Pattern of
    Competitiveness of Pistachios World Premier Exporters in Iran's Importers Market.
    Journal of Agricultural Economics, 8(2): 41-68. (In Persian)
Aminizadeh, M., Rafiee, H., Riahi, A., Shangayi R., & Mehrparvar Hosseini, E. (2015).
    Formulate priorities of raisin exports Iran in the world market, Iranian Journal of
    Agricultural Economics and Development Research
, 46(2): 363-373. (In Persian)
Amirnejad, H., Shahabi, S., & Navidi, H. (2015). The Investigation of Trade
    Dimensions of Iranian Raisins, Journal of Agricultural Economics and Development,
    23(90): 217-245. (In Persian)
Ashrafi, M., Karbasi, A., & Sadrolashrafi, S. (2007). Production and export comparative
    advantage of raisins in Iran, Journal ofAgricultural Economic and Development. 58
    (In Persian)
Azamzadeh Shooraki, M., Chizari, A. & Mortazavi, S. A. (2011). Investigating the
    competitiveness of Iranian raisin exports against other major exporters of this
    product, Journal of Business Reviews. 50: 2-10. (In Persian)
Babones, S. & Farabee-Siers, R. M. (2012). Indices of trade partner concentration for
    183 countries. Journal of World-Systems Research, 18(2): 266-277.
Barghandan, A., Arianmehr, S., & Shahraki, H. (2013). Investigating the effects of real
    effective exchange rate on Iranian raisin exports, Journal of Development Economics
    and Planning
, 1(2):  65-77. (In Persian)
Caporale, G. M. Sova, A. & Sova, R. (2015). Trade flows and trade specialization: The
    case of China. Journal of China Economic Review, 34: 261–273.
Centre for Prospective Studies and International Information. (2018). CEPII Database.
    http://www.cepii.fr/.
Chizari, A., Riahi, A., & Aminizadeh, M. (2015). Prioritization of target markets of
    major global exporter’s raisins (approach to identify of competition potential in these
    markets).  Journal of Agricultural Economics, 8(4): 59-88. (In Persian)
Drogué, S. & DeMaria, F. (2012). Pesticide residues and trade, the apple of discord?,
    Journal of  Food Policy, 37(6): 641-649.‌
Ferto, I. & Szerb, A.B. (2017). The role of food crisis and trade costs in the Hungarian
    maize exports. Problems of Agricultural Economics, 353(4): 110-124.
Gajurel, D.P. & Pradhan, R. S. (2012). Concentration and competition in Nepalese
    banking. Journal of Business Economics and Finance, 1(1): 5-16.
Haghighat, J., Hoseinpoor, R., & Khodaverdizadeh, M. (2011). Analysis of export
    function of Iranian dried fruits (Case of raisin), Journal of Quantitative Economics
    (Economic Studies)
, 8(3): 75-88.
Hosseini, M.A. & Permeh. Z. (2002). Comparative advantages, trade policy and
    challenges facing Iran's agriculture. Journal of Economic Research. 2 (6): 61-84. (In
    Persian)
International Trade Center. (2018). http://https://trademap.org.
Javdan, A., Pourmoghaddam, A., & Piri, M. (2012). Iran raisin export forecast. Journal
    of Business Reviews
. 10 (56): 78-86. (In Persian)
Kahouli, B., & Makttouf, S. (2015). The determinants of FDI and the impact of the
    economic crisis on the implementation of RTAs: A static and dynamic gravity model.
    Journal of International Business Review, 24(3): 518-529.
Karbasi, A., & Ahmadi, H. (2010). Investigating the Effects of Exchange Rate
    Fluctuations on Raisin Export Quantity and Price. Journal of Knowledge and
    Development
, 17(32): 147-163. (In Persian)
Koochakzadeh, A., & Mehrabi Boshrabadi, H. (2015). Effect of Exchange Rate
    Uncertainty on Trade of Agricultural Products in Iran (Case Study: Pistachio, Dates,
    Raisins and Walnuts). Journal of Agricultural Economics and Development, 22(88):
    109-125. (In Persian)
Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing management. 12th Edition, Prentice Hall,
    Upper Saddle River.
Mehrabi Boshrabadi, H., & PourMoghaddam, A. (2012). The effective factors on
    comparative advantage of Iranian raisin Export. Journal of Agricultural Economics
    Research
, 4(13): 161-177. (In Persian)
Moghaddasi, R & Alishahi, M. (2007). Study on the Determinants of Iran’s Share in World Agricultural Markets. Journal of Agricultural Sciences, 13(1): 21-37. (In Persian)
Mohammadi, H. (2011). Analyzing impact of global economy financial crisis on Iranian
    agriculture exports. Journal of Agricultural Economics, 5(3): 169-191. (In Persian)
Natale, F., Borrello, A., & Motova, A. (2015). Analysis of the determinants of
     international seafood trade using a gravity model. Journal of Marine Policy, 60: 98-
    106.‌
Okabe, M., & Urata, S. (2014). The impact of AFTA on intra-AFTA trade. Journal of
    Asian Economics
, 35: 12- 31.‌Rosenbaum, D.I. & Reading, S. L. (1988). Market
    structure and import share: A regional market analysis. Southern Economic Journal,
    694-700.
Shepherd, B., & Wilson, N.L. (2013). Product standards and developing country
    agricultural exports: The case of the European Union. Journal of Food Policy, 42: 1-
    10.‌
Silva, S.J.M.C., & Tenreyro, S. (2006). The log of gravity. Review of Economics and
    Statistics
, 88(4): 641–658.
Sixth Economic Development Plan. (2016). Program reports. (In Persian)
Tinbergen, J. (1962). Shaping the world economy: Suggestions for an international
    economic policy. New York, NY: Twentieth Century Fund.
Ulengin, F., Cekyay, B., Palut, P. T., Ulengin, B., Kabak, O., Ozaydın, O., & Ekici, S.
    O. (2015). Effects of quotas on Turkish foreign trade: A gravity model. Journal of
    Transport Policy
, 38: 1-7.
Webb, M., Gibson, J., & Strutt, A. (2018). The impact of diseases on international beef
    trade: Market switching and persistent effects. Journal of Food Policy, 75: 93-108.
World Bank. (2018). World Bank Database. https://data.worldbank.org