بررسی عوامل مؤثر بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب آسیا و اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 دانشیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

چکیده

در دهه‌های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط‌‌زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست‌کره مقایسه می‌کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه‌مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده‌های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می‌باشد. نتایج نشان می‌دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می‌گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Determining the Factors Affecting the Ecological Footprint of Selected Asian and European Countries

نویسندگان [English]

  • hadiseh parsasharif 1
  • HAMID AMIRNEJAD 2
  • Mahsa Taslimi 3
1 M.Sc. in Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Ph.D. Candidate of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
چکیده [English]

In recent decades, attention has been paid to the relationship between economic growth and its environmental impacts. The ecological footprint is an indicator that compares the rate of resource consumption and waste generation by humans with the rate of reproduction of resources and the disposal of waste by biofuels. The purpose of this study was to investigate the long-term and short-run relationship between per capita ecological footprints and GDP per capita variables, energy consumption, trade openness and financial development through the ARDL panel method during the period of 2013-1992 using data Panels of selected countries of Asia and Europe. The results show that there is a positive relationship between per capita ecological footprints and energy consumption, financial development and per capita gross domestic product, and open trade variables and second-generation GDP per capita are negatively correlated. Also, the results show that the Kuznets 'environmental hypothesis is inversely proportional to U and the existence of Kuznets' environmental curve is confirmed. Also, in each period, 59 percent of the imbalance is adjusted and approaches its long-term trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecological footprint
  • GDP
  • financial development
  • ARDL panel
  • selected countries of Asia and Europe
Abounoori, A. & Teimoury, M. (2013). Investigation of the Effect of Financial Development on Economic Growth: A Comparative Study in OECD and UMI Countries. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 3 (11): 29-40. (In Persian)
Ali, W., Abdullah, A., & Azam, M. (2017). The dynamic relationship between structural change and CO2 emissions in Malaysia: a cointegrating approach. Environmental Science and Pollution Research, 24(14), 12723-12739.
Alishiri, H., Sajjadifar, H., & Mohammad Bagheri, A. (2017). Validity of the Environmental Kuznets Curve Hypotheses in Water Pollution, A Case Study. Water and Wastewater consulting Engineer, 28 (1):57-64. (In Persian)
Amirnejad, H., & Asadpur Kordi, M. (2014). The group examined the relationship between air pollution, GDP, energy intensity and openness in Iran (Applications of Environmental Kuznets hypothesis). Journal of Agricultural Economics, 3: 1332-115. (In Persian)
Bakhshi Jahromi, N. (2013). Ecological Footprint: Indicator for Sustainable Development. 3rd National Conference on Agriculture and Sustainable Development. Opportunities and Challenges, 272-267. (In Persian)
Banerjee, A., Dolado Lobregad, J. J., & Mestre Zamarreño, R. (1993). On some simple tests for cointegration: The cost of simplicity.Banco de España. Servicio de Estudios.
Barghi Skooee, M. M. (2008). The Impact of Trade Liberalization on the Greenhouse Gases (CO2 Emission) in EKC. Economic Research Magazine, 82 :1-21. (In Persian)
Behboudi, D., Asgharpur, H., Fallahi, F., & Mohammadi, K. R. (2014). Impacts of financial and economic developments on greenhouse gas emission in selected OPEC countries: a panel cointegration and dynamic ordinary least squares approach. Journal of Economic Research, 49(2):315-335. (In Persian)
Charfeddine, L., and Mrabet, Z. (2017). The impact of economic development and social political factors on ecological footprint: A panel data analysis for 15 MENA countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 76:138–154.
Cole, M. A., Rayner, A. J. and Bates, J. M. (1997). The Environmental Kuznets Curve: An Empirical Analysis. Environment and Development Economics, 2 (4), 401-416.
Fakhr, H., Abedi, Z., and Shaygani, B. (2016). Investigating the relationship between commercial and financial openness with ecological footprint. Journal of Economic Modeling, 11: 49-67. (In Persian)
Fomby, B. T. (1998). How to Model Multivariate Time Series Data. Department of Economics, Southern Methodist, University Dallas, USA.
Fotros, M. H. and Barzegar, H. (2014). The Effects of Some Macroeconomic Variables on Carbon Dioxide Emissions in Central Asia and Iran, 1995-2007. Iranian Economic Journal: Macroeconomic (IEJM), 8(16):141-158. (In Persian)
Fotros, M. H., Ghaffari, H., Shahbazi, A. (2012). Relationships between Co2 Emissions and Economic Growth: the Case of OPEC. Quarterly Journal of Economic Growth and Development Research, 1(1):59-77. (In Persian)
Global Footprint Networ