برآورد کشش های عرضه و تقاضای چای در ایران کاربرد مدل رگرسیون آستانه‌ای))

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی. تهران

2 دانش آموخته دکترای اقتصادکشاورزی. تهران.

چکیده

مقدمه و هدف: چای یکی از رایج‌ترین نوشیدنی‌هاست که بیش‌تر مردمان کشورهای جهان آن را مصرف می‌کنند. مصرف سالانه سرانه چای جهان حدود ۵۰۰ گرم است. در حالی که این رقم برای ایران، به بیش از پنج کیلوگرم در سال می‌رسد. افزون بر مصرف سالانه 110 هزار تن و تولید نزدیک به 25 هزار تن در داخل کشور، همه ساله، مقادیری چای از مبادی رسمی و غیر رسمی وارد کشور می‌شود. لذا واردات بی رویه، ضرورت بررسی و برآورد دقیق مصرف و تقاضا و راه کارهای افزایش تولید و عرضه را ایجاب می کند.
مواد و روش­ها: این مطالعه به بررسی تابع عرضه چای در قالب الگوی تعدیل جزیی نرلاو و تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول، در سطوح درآمدی گوناگون، پرداخته است. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی، برای دوره    93-1357و روش رگرسیون آستانه‌ای دو رژیمه جهت برآورد کشش های تقاضای چای استفاده شد.
یافته­ها: برآورد ساختار غیرخطی در برآورد تقاضای چای، نشان داد که چای برای گروه‌های کم‌درآمد کالایی بی‌کشش و ضروری است که با افزایش درآمد، تمایل به پر‌کشش شدن دارد. کشش‌های درآمدی تقاضا برای هر دو گروه بالا و پایین درآمدی، مثبت و معنی‌دار است. نتایج نشان داد که امکان افزایش تولید از طریق افزایش سطح زیر‌کشت محدود است
بحث و نتیجه­گیری: افزایش کیفیت و بهبود رقابت‌پذیری در کنار فرآوری مناسب می‌تواند از تقاضای غیررسمی (قاچاق) چای بکاهد. تبلیغات با هدف تعصب در خرید چای ایرانی، برای کمک به بقاء و رونق اقتصاد این نوشیدنی محبوب و پُرمصرف در ایران، ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Tea supply and demand elasticities in Iran (Application of threshold regression model)

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Baghestany 1
  • Habibeh Sherafatmand 2
1 Assistant Professor, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI). Tehran- Islamic Republic of Iran. Address: Karimkhan-e-Zand Blvd, South Shahid Azodi(Aban) Ave., Roudsar St. No.5. Tehran - Iran
2 PHD in agricultural economic.
چکیده [English]

Introduction:Tea is one of strategic products in north of Iran with a history of 120 years. However, Per capita consumption of tea in Iran from 1977 to 2016 reached from 2.1 kg to 5.1 kg. Increasing consumption lead to accurate estimation of tea demand and supply and would help to adopt effective policies.
Materials and Methods: annual prices and demand data is used for estimation Threshold regression model. The supply elasticities are calculated by original Nerlovian partial adjustment framework.
Findings: The Hansen test showed that per capita income had two regimes (one threshold) in this study. The level of income threshold is about 20 million rials. This study, with the estimation of nonlinear structure in tea demand, showed that, income elasticity for both high and low income level is positive and significant
Conclusion:For low-income groups, tea is an inelastic and essential commodity that tends to become more elastic as income increases. Income elasticity of demand is positive and significant for both high and low income groups. The results showed that the possibility of increasing production by increasing the cultivation area is limited.

کلیدواژه‌ها [English]

  • threshold regression model
  • two regime
  • tea demand
  • Nerlove model
  • Elasticity