بررسی عوامل موثر بر پذیرش سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی (مطالعه موردی باغداران شهرستان تاکستان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیانور

2 کارشناس مسئول وزارت جهاد کشاورزی قزوین

چکیده

مقدمه و هدف: : با توجه به اهمیت افزایش بهره‌وری آب کشاورزی در مناطق کم آبی مانند ایران تشویق و ترغیب کشاورزان برای ترویج آبیاری مدرن، امری اجتناب ناپذیر است زیرا با استفاده از از روش آبیاری مدرن آبیاری می‌توان به بهره‌وری بالا آب در واحد سطح دست یافت. هدف این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر پذیرش تجمیع سیست‌های آبیاری تحت فشار در شهرستان تاکستان است.
مواد و روش­ها: این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی با روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش 1500 نفر از باغداران شهرستان تاکستان بوده که از این سیستم در باغات خود استفاده کرده‌اند، حدود 360 نفر باغداران از راه پرسش‌نامه و مصاحبه داده‌های لازم گردآوری شده است. پایایی متغیرها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ2 برای گویه‌های نگرش بطور متوسط در پرسش‌نامه 87/0 به دست آمد. در این پژوهش، بمنظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده و پاسخ‌گویی به سؤالات پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSSاستفاده شد.
یافته­ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند با مشاهده کاهش سطح آب‌های زیرزمینی و وجود یارانه دولتی برای ایجاد طرح‌های آبیاری تحت فشار تجمیعی، استفاده از این روش نیز افزایش می‌یابد .با توجه به مقدار ویژه عوامل استخراج شده از روش تحلیل عاملی، عامل "مشکلات طرح" با مقدار ویژه 778/3 بیش‌ترین سهم را در تبیین متغیرها دارد. پس از آن عامل "آموزشی" با مقدار ویژه 653/1 ، عامل "اقتصادی- مدیریتی" با مقدار ویژه"153/1 در تبیین متغیرها سهم دارند.
بحث و نتیجه­گیری: تسهیلات بانکی و یارانه بیش‌تری به باغداران برای ایجاد سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی قرار دهد، مشکلات اداری باغداران تسهیل شود و هم‌چنین، جلوگیری از افرادی که غیر قانونی آب برداشت می‌کنند. جهاد کشاورزی آموزش روش‌های صحیح نگهداری و اصول سیستم آبیاری تحت فشار تجمیعی را به باغداران ارائه کنند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Acceptance of Cumulative Pressure Irrigation System (Case Study of Takestan County)

نویسنده [English]

  • shiren Behroz 2
2 Expert responsible for the Ministry of Agriculture of Qazvin
چکیده [English]

Introduction:Considering the importance of increasing agricultural water productivity in dehydrated areas such as Iran, The present study investigates the factors affecting the acceptance of combined pressure irrigation systems in Takestan.. This research is descriptive-correlation with survey method.
Materials and Methods:The statistical population of this study was 1500 gardeners in Takestan city who used this system in their gardens. About 205 gardeners were gathered through questionnaires and interviews. The reliability of the variables was calculated by calculating the Cronbach's alpha coefficient for the attitudes in the questionnaire 0.87. In this research, descriptive and inferential statistics were used to achieve the goals set and to answer the research questions. The statistical methods used included descriptive statistics such as frequency, using SPSS19 software.
Findings:The findings of the research showed that between variables of gardener's attitude in using combined pressure irrigation systems with utilization efficiency, groundwater drainage, reducing power consumption and reducing the costs of equipment used to apply irrigation under pressure to a specific level 1% is a positive and significant relationship.
Conclusion:If the level of groundwater subsidence is more pronounced and government subsidies are increased for joint irrigation projects, the use of this method will also increase, with increasing income and economic boom.
can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • under pressure irrigation system Underground water
  • Aggregation plan
  • Takestan