ارزیابی وضعیت توسعه‌یافتگی کشاورزی با استفاده از روش‌های برنامه‌ریزی (مطالعه موردی شهرستان‌های استان سمنان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

مقدمه و هدف: نخستین گام در فرایند برنامه­ریزی و توسعه کشاورزی، شناخت و بررسی امکانات و توانایی­ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه­یافتگی کشاورزی است. هدف پژوهش حاضر ضمن تعیین وضعیت توسعه‌یافتگی کشاورزی شهرستان­های استان سمنان با بهره­گیری از سه روش تاپسیس، ویکور و SAW؛ تلفیق نتایج مربوط به این تکنیک ها و ارائه یک مدل تلفیقی برای سنجش وضعیت توسعه یافتگی این شهرستان ها است.
مواد و روش­ها: رویکرد پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است.  جامعه آماری 8 شهرستان استان سمنان بر اساس سرشماری 1395 بوده است. داده‌های مورد نیاز از سالنامه آماری (1395)، سازمان جهاد کشاورزی استان و نتایج سرشماری عمومی کشاورزی سال 1393 گرد‌آوری‌شده است. شاخص مورد بررسی در این پژوهش کشاورزی بوده که مشتمل بر 34 متغیر می­باشد. همچنین تکنیک های مورد استفاده در این پزوهش تاپسیس، ویکور و SAW می باشد.
یافته­ها: نتایج حاصل از روش کپ­لند بیانگر آن است که هیچ شهرستانی با وضعیت توسعه­یافتگی کشاورزی بسیار بالا وجود ندارد. هم‌چنین، شهرستان شاهرود با مقدار شاخص تلفیقی 723/0 در رتبه نخست (وضعیت نسبتاً توسعه‌یافته) و شهرستان سرخه با مقدار شاخص تلفیقی 122/0 در رتبه هشتم (وضعیت کاملاً محروم از توسعه) قرار داردبحث و نتیجه­گیری: به نظر می­رسد یکی از راهبرهای  اساسی جهت برطرف نمودن تفاوت­ها و اختلافات توسعه­یافتگی کشاورزی در سطح شهرستان­ها؛ تمرکززدایی، برنامه‌ریزی ناحیه‌ای و محلی، تخصیص متوازن منابع، سرمایه‌گذاری‌ها و اعتبارات می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Agricultural Development Status using Planning Methods: Case Study of Counties of Semnan Province

نویسنده [English]

  • Dadelah behmand
استادیار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور تهران
چکیده [English]

Introduction:Understanding capabilities and abilities and in consequence, determining the levels of agricultural development are the first step in the process of agricultural planning and development.
Materials and Methods:This study is followed up, which determines the agricultural development status of the counties of Semnan province using the three techniques of Topsis, Vikor and Saw, given the different results of these three techniques, the Copeland method can be used to conclude the final analysis of the agricultural development situation in the provincial cities and to present an integrated Model. The Statistical Society of the county is Semnan province based on the census of 2016. The data required from the Statistical Yearbook (2016), the Jihadi Province Agricultural Organization, were collected from agricultural census results. The indicator is agricultural research that consists of 34 variables
Findings:The results of the Copeland technique indicate that there is no county with a very high agricultural development status. Shahrud County, is ranked first (relatively developed) with the index value of 0/723, and Sorkheh County with the combined index of 0/122 is in the eighth place (the situation is completely deprived of development.
Conclusion:Finally, with the differences in the levels of development of these counties, there are suggestions for planners to eliminate existing inequalities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • development
  • Agricultural indicator
  • Integrated Model
  • Copeland method
  • Semnan Province