تأثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، ساری، ایران

2 دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می­شود. نحوه تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، مصرف­کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک­های مختلف است.
مواد و روش­ها: در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک­ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می­شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه­های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می­کند. بنابراین تکانه­های اخبار و فن­آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه­ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. 
بحث و نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می­شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می­کند زیرا بروز تکانه فن­آوری منجر به انحراف مثبت تولید می­گردد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of News Shock on Consumption in the Iranian Economy: A Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Foad Eshghi 1
  • Seyed- Mojtaba Mojaverian 1
  • Amir Mansour Tehranchian 2
  • eyed Ali Hosseini Yekani 1
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Associate Professor, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The gap between the price received by the producer and the price paid by the consumer is referred to as the marketing margin. How decision-makers, consumers and supply chain brokers make decisions is affected by various shocks.
Materials and Methods: In this study, a stochastic dynamic general equilibrium model and impact-response functions were used to investigate shocks during the period 1974-2014.
Findings: The results showed that the shock of good news and technology leads to a positive deviation in production and a negative deviation in the marketing margin of the agricultural sector. Also, price fluctuations due to news and technology shocks in the Iranian economy move in line with the cycle of recession and prosperity. Thus, news and technology shocks play an important role in the fluctuations of important economic variables. Also, the impact of the media on the marketing margin of the agricultural sector, the importance of news and transparency in the economic environment should be considered by policy makers.
Conclusion: news shock in general leads to a negative deviation in the marketing margin and the marketing margin of the agricultural sector in particular. Also, price fluctuations due to technological shocks in the Iranian economy move in line with the cycle of recession and news boom, because the emergence of technological shocks leads to a positive deviation of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology shocks
  • News shocks
  • Consumption
  • DSGE
  • Small open economies