پیامدهای تغییر اقلیم بر زراعت گندم دیم و ارتباط آن با رانت در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوک کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مقدمه و هدف: امروزه، تغییر اقلیم در کوتاه‌مدت و بلندمدت یکی از پرچالش­ترین مباحث دنیاست. اثرات منفی تغییر اقلیم بر کشورهای با اقلیم خشک‌تر و درآمد پایین­تر شدیدتر است. به­علاوه، تأثیرگذاری تغییرات اقلیم بر محصولات دیم به دلیل جبران­ناپذیر بودن اثرات با تغییرات آبیاری، بیشتر است. بر این اساس، این مقاله با هدف بررسی پیامدهای تغییر اقلیم و ارتباط آن با رانت برای محصول گندم دیم انجام گرفته است.
مواد و روش­ها: برای بررسی وجود ارتباط غیرخطی تغییر اقلیم با رانت گندم دیم، با استفاده از اطلاعات زراعی طی سال­های 96- 1381 و داده­های هواشناسی، رهیافت ریکاردین و تکنیک پانل­دیتا به­ کار گرفته شد.
یافته­ها: بر اساس مدل اثرات ثابت، بارش تجمعی برداشت، مجذور دمای فصل برداشت، دمای پاییز، بارش تجمعی فصل پاییز، حاصلضرب دما و بارش تجمعی خردادماه اثر مثبت و معنی­دار و حاصلضرب دما و بارش فصل برداشت، دمای خرداد و مجذور دمای فصل برداشت اثر منفی و معنی­داری بر رانت داشته­اند. به­­علاوه، با افزایش دمای فصل برداشت ارتباط غیرخطی تأیید می­شود. با افزایش یک درجه دمای برداشت  تا نقطه بحرانی 3/36 درجه سانتی­گراد، رانت 06/0 درصد افزایش می­یابد و با افزایش دما بعد از این نقطه بحرانی، کاهش خواهد یافت.
بحث و نتیجه­گیری:  توسعه ارقام مقاوم به کاهش بارندگی و دمای بالا می­تواند به جلوگیری از کاهش رانت کمک کند. به علاوه، با توجه به آسیب‌پذیری کشور در قبال تغییراقلیم، آموزش و راهبری در تمام زیر بخش‌های اقتصادی و تدوین یک برنامه جامع و اقدام عملی جهت تطبیق و مقابله با این پدیده برای کاهش اثرات سوء آن ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change Consequences on Rain-Fed Wheat Farming and its Relationship with Rent in Iran

نویسندگان [English]

  • azam rezaee 1
  • farhad shirani bidabadi 2
  • farzaneh bahadoran 3
1 Assistant Professor of Agricultural Economics,Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources.
2 Department of Agricultural Economics, Faculty of Maangement, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
3 Master of Agricultural Economics,Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural resources.
چکیده [English]

Introduction: Today, the effects of climate change in the short and long term are one of the most challenging issues in the world. The negative effects of climate change are more severe in countries with drier climates and lower incomes. Accordingly, this article aims to investigate the consequences of climate change and its relationship with rent in case of rainfed wheat crop.
Materials and Methods: To investigate the presence of a nonlinear relationship between climate change and rainfed wheat rent, using agricultural information during 2002-2017 and Ricardian approach and Panel data technique was used.
Findings: Based on the model of fixed effects, cumulative rainfall of harvest, the square of the temperature of the harvest season, autumn temperature, rainfall of autumn, the product of temperature and cumulative precipitation in June, have had a positive and significant effect on rent and product of temperature and rainfall of harvest season, June temperature and square of the temperature of harvest season had a significant negative effect on rent. Also, with increasing harvest temperature, a nonlinear relationship between temperature and rent is confirmed. With one degree increase in the temperature of the harvest season to the critical point of 36.3 degrees C, rent increases by 0.06% and with increasing temperature after this point, it will decrease.
Conclusion: the development of cultivars resistant to reduced rainfall and high temperatures can help prevent rent reduction. Training and leadership in all economic sub-sectors and the development of a comprehensive plan and practical action to adapt and deal with this phenomenon is necessary to reduce its adverse effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Climate Change
  • Marginal Effect
  • Rain -fed Wheat
  • panel data