داوران این شماره


عنوان مقاله [English]

Reviewers

نام نام خانوادگی رتبه علمی تحصیلات
علی سردارشهرکی سایر دکترای تخصصی
عفت قربانیان سایر دکترای تخصصی
محمد عبدالهی عزت آبادی استادیار دکترای تخصصی
عبدالرسول شیروانیان استادیار دکترای تخصصی
رضا مقدسی دانشیار دکترای تخصصی
قاسم لیانی سنگ نیشتی استادیار دکترای تخصصی
سید علی حسینی یکانی دانشیار دکترای تخصصی
آیت اله کرمی دانشیار دکترای تخصصی
حامد قادرزاده دانشیار دکترای تخصصی
محمد کاوسی کلاشمی دانشیار دکترای تخصصی
علی شهنوازی استادیار دکترای تخصصی
حسن آزرم سایر دانشجوی دکترا
رضا اسفنجاری کناری استادیار دکترای تخصصی
درنا جهانگیرپور سایر دانشجوی دکترا
فاطمه فتحی استادیار دکترای تخصصی