بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز .

2 استاد، اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

3 استادیار اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و بازرگانی دانشگاه تبریز

چکیده

این مطالعه به بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و  همچنین تاثیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره­ی (1389- 1365) می­پردازد. به­منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده‌ها، روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم‌جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می‌دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه­ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه­ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه­ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست­گذاران می­توانند با افزایش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را  افزایش دهند.
 
طبقه­ بندی JEL: E22 , L66 , Q11 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Agricultural Investment on Food Price Index in Iran

نویسندگان [English]

  • r. r 1
  • j. h 2
  • z. k 3
  • r. m 4
چکیده [English]

In this paper we study, in first place, the trends of investment in agricultural sector and food price index in Iran during 1986 – 2011 period and then, we determine the effects of  such investment on food price index by using Auto Regressive Distributed Lags (ARDL) and bound testing approach. The results revealed that food price index had negative relationship with investment in agriculture, food production and degree of economic openness. Also, food price index had positive relationship with per capita income, exchange rate and population. Therefore, to reduce food price index, increase in agriculture investment was recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food Price Index
  • Investment in agriculture sector
  • ARDL