مقایسه الگوی اقتصادسنجی ساده و اقتصادسنجی فضایی جهت ارزش‌گذاری هدانیک زمین‌ کشاورزی (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کردستان

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان

چکیده

مطالعه­ی حاضر به منظور مقایسه نتایج حاصل از دو روش ارزش گذاری، جهت قیمت­گذاری زمین کشاورزی بخش مرکزی شهرستان سنندج صورت گرفت. داده­های این مطالعه از طریق تکمیل پرسشنامه و از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­بندی شده به­دست آمد. این داده­ها شامل 124 نمونه زمین کشاورزی معامله شده که طی مدت یک سال (از اول پاییز 92 تا آخر تابستان 93) خرید و فروش شده بودند، می­شوند. نتایج نشان داد که مدل هدانیک برآورد شده از روش اقتصادسنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی­داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی ساده بسیار کاراتر و بهتر می­باشد. همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی روی قیمت زمین کشاورزی کاملا  معنی­دار و مثبت می­باشد. در ادامه پیشنهاد می­شود که پژوهشگران مدل اقتصادسنجی فضایی را در برآورد مدل هدانیک قیمت زمین کشاورزی برای مناطق مختلف استفاده کنند.
 
طبقه­بندی JEL : Q­24,C21,D4,P22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Simple and Spatial Econometric Methods for Hedonic Valuation of Agricultural Land in Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Z. R 1
  • M. H 2
چکیده [English]

This study aims to determine the most effective estimate of hedonic model for pricing agricultural land in Sanandaj Central Township. The necessary data obtained through completing 124 questionnaires and applying a classified random sampling method. The results showed that the estimation made by spatial econometric method in terms of R square and percentage of significant coefficients was more accurate. Furthermore, the effect of spatial dependent variable on land price was positive and significant. Finally, it is recommended to utilize spatial econometric model for hedonic valuation of agricultural land.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial econometric
  • Hedonic valuation
  • Agricultural land
  • Sanandaj
ابونوری، ع. محمدی، ه و نوروزی نژاد، م. 1388. تحلیل قیمت زمین­های کشاورزی شهرستان سبزوار به روش هدانیک. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 2، صفحات 122-95.
امیرنژاد، ح و عطائی سلوط، ک. 1390. ارزش­گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی. ساری. انتشارات آوای مسیح، چاپ اول، صفحات 205-201.
اکبری، ن و عسگری، ع. 1380. روش­شناسی اقتصادسنجی فضایی، تئوری و کاربرد. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، علوم انسانی، شماره 1 و 2، صفحات 122-93.
اکبری، ن. عماد زاده، م و رضوی، ع. 1383. عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، شماره­های 11 و 12، صفحات 177-163.
اکبری، ن. 1384. مفهوم فضا و چگونگی اندازه­گیری آن در مطالعات منطقه­ای. فصلنامه­ی پژوهش­های اقتصادی ایران، سال هفتم، شماره 23، صفحات 68-39.
صبوحی، م و توانا، ح. 1387. تعیین ارزش زمین­های کشاورزی با استفاده از روش هدانیک شهرستان لارستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال شانزدهم، شماره 64، صفحات 61-41.
عمیدی، ع. 1385. روش­های نمونه­گیری 1. انتشارات دانشگاه پیام­نور، چاپ دوم، 210 صفحه.
عبداله میلانی، م و حدادی، م. 1391. مترو و تأثیر آن بر قیمت املاک مسکونی (شهر تهران). مجله تحقیقات اقتصادی، دوره­ی 47، شماره 4، صفحات 96-79.
محمدزاده، پ. منصوری، م و کوهی لیلان، ب. 1391. فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال ششم، شماره 2، صفحات 38-21.
Anselin, L. 1988. Spatial econometrics: Methods and Models, Boston: Kluwer Academic Publishers.
Greene, W. H. 2007. Econometric analysis. New york University. Sixth edition: 1-2.
Huang, H., Miller, G. Y., Sherrick, B.J. and Gómez, M.I. 2006. Factors influencing Illinois farmland values, American Journal of Agricultural Economics, 88: 458–470.
Kim, C. W., Phipps, T. and Anselin, L. 2003. Measuring the benefits of air quality improvement: A spatial hedonic approach; Journal of Environmental Economics and Management. 45:24-39.
Lynch, L. and Lovell, S. J. 2002. Hedonic price analysis of easement payments in agricultural land preservation programs, Department of Agricultural and Resource Economics, Working Paper02-13, University of Maryland, College Park, MD.
Lancaster, K. J. 1970. A new approach to consumer theory, Journal of Political Economy, 8: 532- 548.
Lesage, J.P. 1999. The theory and practice of spatial econometrics, Department of Economics, University of Toledo (www. rri. wvu. edu/ WebBook/ LeSage/ spatial/ spatial. html).
Rosen, S. 1974. Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition. Journal Politics and Economic.82: 34-55.
Vural, H and Halil, F. 2009. Land Marketing And Hedonic Price Model in Turkish Markets: Case Study of Karacabey District of Bursa Province. African Journal of Agricultural ResearchVol. 4(2): 71-75.