دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، زمستان 1400 
2. بررسی عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست در ایران

10.30495/jae.2021.20349.1970

سید محمدرضا مهدویان؛ سامان ضیائی؛ علیرضا کیخا


3. بررسی تاب آوری اقتصادی بخش کشاورزی ایران

10.30495/jae.2021.20982.2000

رضا شاکری بستان آباد؛ محمد رضا مهدیار اسماعیلی؛ محسن صالحی کمرودی


6. مدیریت منابع آب کشاورزی استان کرمان با تاکید بر سیاست های طرف عرضه

10.30495/jae.2021.23233.2087

حسین تقی زاده رنجبری؛ محسن شوکت فدایی؛ ابوالفضل محمودی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


8. تأثیر تکانه خبر و فن آوری بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی

10.30495/jae.2021.23902.2126

فواد عشقی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیرمنصور طهرانچیان؛ سید علی حسینی یکانی


12. تأثیر تکانه قیمت نفت بر قیمت محصولات کشاورزی با توجه به دوره‌های بحران غذایی

10.30495/jae.2021.24525.2151

بابک اسماعیلی؛ شهریار نصابیان؛ سید نعمت اله موسوی؛ مرجان دامن کشیده؛ علی اکبر خسروی نژاد