اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

بهاالدین نجفی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

banajfigmail.com

سردبیر

غلامرضا سلطانی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

ghrsoltaniyahoo.com
0714331138

اعضای هیات تحریریه

منصور زیبایی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه شیراز

zibaeiuac.ir

ناصر شاهنوشی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه فردوسی مشهد

naser.shahnoushigmail.com

علیرضا کرباسی

اقتصادکشاورزی استاد- دانشگاه فردوسی مشهد

arkarbasi2002yahoo.com

حسین مهرابی بشرابادی

اقتصادکشاورزی استاد- دانشگاه کرمان

hmehrabi2000gmail.com

بهاالدین نجفی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

banajfigmail.com

غلامرضا سلطانی

اقتصادکشاورزی استاد-دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

grsoltanigmail.com

سیدنعمت اله موسوی

اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه ازاد اسلامی واحد مرودشت

seyed_1976moyahoo.com

رضا مقدسی

اقتصاد کشاورزی دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

r.moghaddasisrbiau.ac.ir