فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی (JAE) - واژه نامه اختصاصی