داوران

وظایف داوران

1-کمک به تصمیم گیری تحریریه

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.

  2- سرعت عمل

داوران انتخاب شده می بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن قرار دهند که شامل:

عدم داوری مقاله به دلیل نبودن موضوع مقاله در حوزه کار داور، کمبود وقت یا... است.

داوری همراه با تآخیر به دلیل شلوغ بودن وقت، عدم دسترسی به امکانات کافی و... است.

  3-  محرمانه بودن اطلاعات

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد .

  4-  داوری با ارائه مستندات و استدلال‌های علمی و شفاف

  داوری مقالات می بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ای، شخصی ، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کند.

  5-  توجه به منابع استفاده شده در مقاله

 توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

6- عدم داوری مقالات با مقاصد شخصی

داوران مقالاتی که منافع اشخاص، موسسات و شرکت های خاصی به وسیله آن حاصل می شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می شود  را نمی بایست برای داوری قبول کنند.

لیست داوران سال 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

زمینه مورد علاقه پژوهش

عباس

میرزایی

سایر

اقتصاد کشاورزی

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی- اقتصاد منابع طبیعی

زکریا

فرج زاده

دانشیار

 

عفت

قربانیان

سایر

 

علی

سردارشهرکی

سایر

 

قاسم

لیانی سنگ نیشتی

استادیار

 

محمد

عبدالهی عزت آبادی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

سید علی

حسینی یکانی

دانشیار

 

درنا

جهانگیرپور

سایر

 

آیت اله

کرمی

دانشیار

 

حسن

آزرم

سایر

 

رهام

رحمانی

استادیار

 

احمد

فتاحی اردکانی

دانشیار

اقتصاد کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

علی

شهنوازی

استادیار

اقتصادکشاورزی

حامد

قادرزاده

دانشیار

اقتصاد کشاورزی

رضا

مقدسی

دانشیار

 

عبدالرسول

شیروانیان

استادیار

اقتصاد کشاورزی

احمد

سلطانی ذوقی

سایر

اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

رضا

اسفنجاری کناری

استادیار

مدلهای برنامه ریزی ریاضی، کارایی، بهره وری

فاطمه

فتحی

استادیار

اقتصاد کشاورزی

لیست داوران سال 99

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

تحصیلات

محمد

عبدالهی عزت آبادی

استادیار

دکترای تخصصی

بهاالدین

نجفی

استاد

دکترای تخصصی

محمد

کاوسی کلاشمی

دانشیار

دکترای تخصصی

قاسم

لیانی سنگ نیشتی

استادیار

دکترای تخصصی

سید علی

حسینی یکانی

دانشیار

دکترای تخصصی

علی

سردارشهرکی

سایر

دکترای تخصصی

حسن

آزرم

سایر

دانشجوی دکترا

عفت

قربانیان

سایر

دکترای تخصصی

آیت اله

کرمی

دانشیار

دکترای تخصصی

عبدالرسول

شیروانیان

استادیار

دکترای تخصصی

حامد

قادرزاده

دانشیار

دکترای تخصصی

رهام

رحمانی

استادیار

دکترای تخصصی

احمد

فتاحی اردکانی

دانشیار

دکترای تخصصی

قادر

دشتی

دانشیار

دکترای تخصصی