بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه کشاورزی ساری

چکیده

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت‌های اساسی در برنامه‌های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث‌های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر‌بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه‌های زود‌بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش‌بینی شده در این طرح‌ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه‌گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه‌های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه‌ها که از اعتبارات بنگاه‌های زودبازده استفاده نکرده‌اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته‌اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه‌های به بهره‌برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده‌اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه‌های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه‌گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه‌گذاری در میان این بنگاه‌ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال‌های آتی از طریق تاسیس بانک‌های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Role of Early Returns Credit on Development of Livestock Farms

نویسندگان [English]

  • M. Shabanzadeh 1
  • N. Shahnooshi 2
  • M. Daneshvar 2
  • M. Ghorbani 2
  • M. Mojaverian 3
چکیده [English]

Supporting establishment and development of small and medium enterprises is one of priorities in the economic development plans in most developing countries. However, opponents and proponents have largely discussed the effectiveness of small and medium economic enterprises in Iran. This study aims to evaluate the performance of livestock enterprises which got loans under early return credit program and its impact on macroeconomic variables. Data were collected from a sample of 50 beneficiary and 24 non-beneficiary farms in Babol region in 1386. The matching method was used to safeguard comparison. The results of the study revealed that some of farms stopped their activity after two or three years. In the remaining farms, credit had a positive impact on employment and led to new investment. Finally, some recommendations are made to improve the situation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Credit
  • Livestock enterprises
  • Matching method
1. Aivazian, V.A. and Santor, E. 2008. Financial Constraints andInvestment: Assessing the Impact of a World Bank creditprogram on Ssmall and Medium Enterprises in Sri Lanka.Canadian Journal of Economics, 41: 475-500.
2. Bakhteari, S. and Pasban, F. 2004. The role of bank credit inDevelopment of Career opportunities: A Case Study of
Agricultural Bank of Iran. Agricultural Economics andDevelopment, 12(46): 73-105. (In Persian)
3. Brown, J. D., J.S. Earle and Lup, D. 2005. What Makes SmallFirms Grow? Finance, Human Capital, Technical Assistance, andthe Business Environment in Romania. Economic Developmentand Cultural Change, 54: 33-70.
4. Burgess, R. and Pande, R. 2002. Do Rural Banks Matter?Evidence from the Indian Social Banking Experiment. AmericanEconomic Review, 95(3): 780–795.
5. Central Bank of Iran. 2007. Report regulatory central bank fromperformance of Early Returns Firms. (In Persian)
6. Dehejia, R. H. and Wahba, S. 2002. Propensity Score-MatchingMethods for Nonexperimental Causal Studies. The Review ofEconomics and Statistics, 84(1): 151–161.
7. Dehghan Dehnavi, M.A. 2006. Position the small and mediumenterprises in development employment and exports. MagazineEconomics and Development. No. 12-16. (In Persian)
8. Divandari, A., M.R Zali and Colobandi, M.M. 2009. Evaluationof effectiveness the early return projects. Magazine work andsociety, 109: 4-15. (In Persian)
9. Edraki, M. 2007. Development Bank of Small and MediumEnterprise Economic of Iran's. Journal of Roshd -e- Fanavari,12(3): 26-33. (In Persian)
10. Feizhpour, M.A. and Poushdozbashi, H. 2008. Small and mediumenterprises with the rapid growth and their share in job creation:study production industries of Iran in the second development
plan. Iranian Journal of Economic Research, 12(37): 119-145. (InPersian)
11. Khavehfiroz, A. and Iranneghad, M.R. 2009. The Examine ofEffectiveness of the plan pay credits to small businesses and Entrepreneur. Journal of evaluation Knowledge, 1:328-342. (InPersian)
12. Office of Economic Studies of Islamic council parliament.2009.The Report examines of Statistical project of evaluationperformance the regulation establishment of Early Returnseconomic Firms. (In Persian)
13. Petrick, M. 2004. Farm Investment, Credit Rationing, andGovernmentally Promoted Credit Access in Poland: a CrossSectionalAnalysis. Food Policy, 29: 275–294.
14. Rosenbaum, P.R. and Rubin, D.B. 1983. The Central Role of thePropensity Score in Observational Studies for Causal Effects.Biometrika, 70(1): 41–55.
15. Rubin, D.B. 1974. Estimating Causal Effects of Treatments inRandomized and Nonrandomized Studies. Journal of EducationalPsychology, 66: 688–701.
16. Rubin, D.B. 1977. Assignment to a Treatment Group on the Basisof a Covariate. Journal of Educational Statistics, 2: 1–26.
17. Rubin, D.B. 1978. Bayesian Inference for Causal Effects: TheRole of Randomization. The Annals of Statistics, 6(1):34–58.
18. Rubin, D.B. 1990. Comment: Neyman (1923) and CausalInference in Experiments and observational Studies. StatisticalScience, 5(4): 472–480.
19. Yaghoubi, J. 2005. Examine Effects of micro-credit on women'semployment rural in Zanjan province. Journal of Women inDevelopment and Policy, 1: 125-146. (In Persian).